د ډیمو حالت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.01
1.20225
1.20114
ګټه
-1.11 USD
EURUSD.
سودا
#72862949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20225
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.11 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۱۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.01
1.20148
1.20114
ګټه
-0.34 USD
EURUSD.
سودا
#72864698
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۱۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20148
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.02
1.20068
1.20114
ګټه
0.92 USD
EURUSD.
سودا
#72868526
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۹:۵۶:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20068
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.92 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
خریداری کول
0.03
1.19982
1.20114
ګټه
3.96 USD
EURUSD.
سودا
#72870962
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۳:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20114
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.96 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
خریداری کول
0.01
1.20145
1.2011
ګټه
-0.35 USD
EURUSD.
سودا
#72864767
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۸:۲۵:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20145
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.35 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۳۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
خریداری کول
0.02
1.20064
1.2011
ګټه
0.92 USD
EURUSD.
سودا
#72868963
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۰:۰۷:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20064
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.2011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.92 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
خریداری کول
0.03
1.19982
1.2011
ګټه
3.84 USD
EURUSD.
سودا
#72870971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۱:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.19982
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.2011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.84 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
خریداری کول
0.01
1.20224
1.2011
ګټه
-1.14 USD
EURUSD.
سودا
#72862944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20224
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۳۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2011
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.14 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۵۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۵
خرڅول
0.01
1.20175
1.20095
ګټه
0.80 USD
EURUSD.
سودا
#72862645
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۵۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20175
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20095
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.80 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۵
خرڅول
0.01
1.20173
1.20095
ګټه
0.78 USD
EURUSD.
سودا
#72862637
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20173
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۲۲:۲۱:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20095
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.78 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.13
1.2005
1.20211
ګټه
20.93 USD
EURUSD.
سودا
#72860518
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.93 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.93 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.05
1.20208
1.20211
ګټه
0.15 USD
EURUSD.
سودا
#72857481
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.08
1.20129
1.20211
ګټه
6.56 USD
EURUSD.
سودا
#72859882
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.56 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.03
1.20288
1.20211
ګټه
-2.31 USD
EURUSD.
سودا
#72855370
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.31 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.20556
1.20211
ګټه
-3.45 USD
EURUSD.
سودا
#72852474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.45 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.45 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.01
1.20459
1.20211
ګټه
-2.48 USD
EURUSD.
سودا
#72853291
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20459
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.48 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
خریداری کول
0.02
1.20371
1.20211
ګټه
-3.20 USD
EURUSD.
سودا
#72853615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20211
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.20 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
خریداری کول
0.13
1.2005
1.20209
ګټه
20.67 USD
EURUSD.
سودا
#72860512
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۸:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.2005
ګټنه
0.00 USD
ټوله
20.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
20.67 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۶
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
خریداری کول
0.05
1.20208
1.20209
ګټه
0.05 USD
EURUSD.
سودا
#72857482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20208
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.05 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
خریداری کول
0.08
1.20129
1.20209
ګټه
6.40 USD
EURUSD.
سودا
#72859901
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20129
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.40 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.03
1.20288
1.20209
ګټه
-2.37 USD
EURUSD.
سودا
#72855364
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20288
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.37 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.20556
1.20209
ګټه
-3.47 USD
EURUSD.
سودا
#72852489
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۳۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20556
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.47 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.01
1.20455
1.20209
ګټه
-2.46 USD
EURUSD.
سودا
#72853322
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.46 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
خریداری کول
0.02
1.20371
1.20209
ګټه
-3.24 USD
EURUSD.
سودا
#72853620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۲۰:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۷:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20209
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.24 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.20122
1.20183
ګټه
-0.61 USD
EURUSD.
سودا
#72859797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20122
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.61 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۱
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.20513
1.20183
ګټه
3.30 USD
EURUSD.
سودا
#72852706
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20513
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.30 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.20184
1.20183
ګټه
0.01 USD
EURUSD.
سودا
#72857537
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20184
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.01 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.01 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
خرڅول
0.01
1.20443
1.20183
ګټه
2.60 USD
EURUSD.
سودا
#72853349
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20443
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.60 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۷:۵۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20183
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.60 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۵
خرڅول
0.01
1.20528
1.20482
ګټه
0.46 USD
EURUSD.
سودا
#72852586
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.46 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20482
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.46 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۷
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۵
خرڅول
0.01
1.20529
1.20482
ګټه
0.47 USD
EURUSD.
سودا
#72852627
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20482
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.47 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
خرڅول
0.01
1.20559
1.20532
ګټه
0.27 USD
EURUSD.
سودا
#72850244
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۷:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20559
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.27 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.27 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
خرڅول
0.02
1.20644
1.20532
ګټه
2.24 USD
EURUSD.
سودا
#72850601
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۹:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20644
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.24 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
خرڅول
0.01
1.20475
1.20532
ګټه
-0.57 USD
EURUSD.
سودا
#72844692
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20475
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.57 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20532
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.57 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۴۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
خرڅول
0.01
1.20509
1.20541
ګټه
-0.32 USD
EURUSD.
سودا
#72846386
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۰۹:۴۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20509
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.32 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
خرڅول
0.02
1.20589
1.20541
ګټه
0.96 USD
EURUSD.
سودا
#72850425
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۵۸:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20589
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.20541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
خرڅول
0.03
1.20669
1.20541
ګټه
3.84 USD
EURUSD.
سودا
#72851166
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۰۰:۲۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20669
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.84 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.20541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.84 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۵
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
خرڅول
0.01
1.20422
1.20541
ګټه
-1.19 USD
EURUSD.
سودا
#72845005
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20422
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.19 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.19 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۸
خریداری کول
0.01
1.20444
1.20538
ګټه
0.94 USD
EURUSD.
سودا
#72845107
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20444
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20538
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.94 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۸
خریداری کول
0.01
1.20526
1.20538
ګټه
0.12 USD
EURUSD.
سودا
#72849612
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20526
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.12 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20538
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.12 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۷
خریداری کول
0.01
1.20507
1.20516
ګټه
0.09 USD
EURUSD.
سودا
#72840339
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۴:۲۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20507
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.09 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.09 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۷
خریداری کول
0.01
1.20427
1.20516
ګټه
0.89 USD
EURUSD.
سودا
#72848626
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۳۳:۵۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۵:۴۸:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۳۳
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۰
خریداری کول
0.01
1.20366
1.20433
ګټه
0.67 USD
EURUSD.
سودا
#72825219
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.67 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۴۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20433
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.67 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۳۴
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
خریداری کول
0.01
1.20367
1.20433
ګټه
0.66 USD
EURUSD.
سودا
#72825269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۰۸:۵۰:۳۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.20367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۳۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20433
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.66 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.04
1.20502
1.2043
ګټه
2.88 USD
EURUSD.
سودا
#72840268
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۳:۲۳:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20502
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.88 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.01
1.20256
1.2043
ګټه
-1.74 USD
EURUSD.
سودا
#72834131
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۱۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20256
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.74 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.02
1.20406
1.2043
ګټه
-0.48 USD
EURUSD.
سودا
#72838297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۰۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.06
1.20581
1.2043
ګټه
9.06 USD
EURUSD.
سودا
#72843613
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20581
ګټنه
0.00 USD
ټوله
9.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
9.06 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۰۹
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.01
1.20256
1.2043
ګټه
-1.74 USD
EURUSD.
سودا
#72834117
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۱:۵۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20256
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.74 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
خرڅول
0.02
1.20406
1.2043
ګټه
-0.48 USD
EURUSD.
سودا
#72838295
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۲:۵۳:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.2043
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.48 USD
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۰۸
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۳
خرڅول
0.01
1.2058
1.20489
ګټه
0.91 USD
EURUSD.
سودا
#72843574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2058
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.91 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۴.۲۰۲۱ ۱۴:۵۳:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20489
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.91 USD