د ډیمو حالت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۵
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.01
1.16442
1.16124
ګټه
-3.18 USD
EURUSD.
سودا
#82346991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۱۴:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16442
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.18 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۸
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.03
1.16282
1.16124
ګټه
-4.74 USD
EURUSD.
سودا
#82348660
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۳۱:۱۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16282
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.74 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.74 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۰۰
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.08
1.16117
1.16124
ګټه
0.56 USD
EURUSD.
سودا
#82355415
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۴۱:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16117
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.56 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۸
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.21
1.15957
1.16124
ګټه
35.07 USD
EURUSD.
سودا
#82358709
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۵:۵۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.15957
ګټنه
0.00 USD
ټوله
35.07 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.21
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
35.07 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۹
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.01
1.16528
1.16124
ګټه
-4.04 USD
EURUSD.
سودا
#82339672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16528
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.04 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.04 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.02
1.16363
1.16124
ګټه
-4.78 USD
EURUSD.
سودا
#82347500
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۲:۲۰:۳۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16363
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-4.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-4.78 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۴
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.05
1.16202
1.16124
ګټه
-3.90 USD
EURUSD.
سودا
#82351672
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۱۹:۴۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16202
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.90 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۳
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
خریداری کول
0.13
1.16038
1.16124
ګټه
11.18 USD
EURUSD.
سودا
#82357150
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۱۰:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16038
ګټنه
0.00 USD
ټوله
11.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۲۹:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.16124
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
11.18 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۵
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
خرڅول
0.01
1.16498
1.16063
ګټه
4.35 USD
EURUSD.
سودا
#82344697
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16498
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.35 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16063
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.35 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۵
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
خرڅول
0.01
1.16185
1.16063
ګټه
1.22 USD
EURUSD.
سودا
#82354879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۳۴:۱۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16185
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.22 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۱۲:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16063
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.22 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۱
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
خرڅول
0.01
1.16456
1.16509
ګټه
-0.53 USD
EURUSD.
سودا
#82337025
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16456
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.53 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.53 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
خرڅول
0.02
1.16619
1.16509
ګټه
2.20 USD
EURUSD.
سودا
#82340773
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۴۱:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16619
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.20 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۱۴
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
خرڅول
0.01
1.16533
1.16509
ګټه
0.24 USD
EURUSD.
سودا
#82340024
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۱:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16533
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۴۲:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16509
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.24 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۶
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۵
خریداری کول
0.01
1.16427
1.16516
ګټه
0.89 USD
EURUSD.
سودا
#82337791
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16427
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.89 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۲
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۵
خریداری کول
0.01
1.16508
1.16516
ګټه
0.08 USD
EURUSD.
سودا
#82336380
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16508
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۲۸:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16516
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.16358
1.16466
ګټه
-1.08 USD
EURUSD.
سودا
#82281814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16358
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.08 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۷
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
خرڅول
0.02
1.16514
1.16466
ګټه
0.96 USD
EURUSD.
سودا
#82327549
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۰۵:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16514
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۳۳
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
خرڅول
0.01
1.16435
1.16466
ګټه
-0.31 USD
EURUSD.
سودا
#82296521
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۳:۵۴:۳۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16435
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.31 USD
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۸
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
خرڅول
0.03
1.16592
1.16466
ګټه
3.78 USD
EURUSD.
سودا
#82328336
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۶:۱۹:۰۸
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16592
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.78 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۱:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.78 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۳۰
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۰
خریداری کول
0.01
1.16371
1.16495
ګټه
1.24 USD
EURUSD.
سودا
#82294403
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۳۰
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16371
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.24 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۴۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16495
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.24 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خریداری کول
0.01
1.16431
1.1636
ګټه
-0.71 USD
EURUSD.
سودا
#82273775
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16431
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.71 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.71 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خریداری کول
0.02
1.16244
1.1636
ګټه
2.32 USD
EURUSD.
سودا
#82289082
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۱۲:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16244
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.32 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.32 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
خریداری کول
0.01
1.1633
1.1636
ګټه
0.30 USD
EURUSD.
سودا
#82281956
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۸:۱۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1633
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۲۱:۳۱:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
خرڅول
0.01
1.16401
1.16373
ګټه
0.28 USD
EURUSD.
سودا
#82273664
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16401
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.28 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.28 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
خرڅول
0.01
1.16322
1.16373
ګټه
-0.51 USD
EURUSD.
سودا
#82264742
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۸:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.51 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.51 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
خرڅول
0.02
1.1648
1.16373
ګټه
2.14 USD
EURUSD.
سودا
#82276952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۳:۴۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.14 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۸:۱۷:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16373
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.14 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
خریداری کول
0.01
1.16405
1.16415
ګټه
0.10 USD
EURUSD.
سودا
#82251172
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16415
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.10 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۸
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
خریداری کول
0.01
1.16328
1.16415
ګټه
0.87 USD
EURUSD.
سودا
#82264912
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۹:۴۸
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16328
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.87 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۳۸:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16415
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.87 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
خرڅول
0.01
1.16343
1.16335
ګټه
0.08 USD
EURUSD.
سودا
#82247297
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۵
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16343
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۳
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
خرڅول
0.01
1.16423
1.16335
ګټه
0.88 USD
EURUSD.
سودا
#82252367
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۳۲:۲۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16423
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۴:۵۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16335
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۷
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۴
خریداری کول
0.03
1.16268
1.16395
ګټه
3.81 USD
EURUSD.
سودا
#82227654
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۵۴:۵۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16268
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.81 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.16395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.81 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خریداری کول
0.01
1.16426
1.16395
ګټه
-0.31 USD
EURUSD.
سودا
#82219240
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۲۳:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16426
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.31 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خریداری کول
0.01
1.16505
1.16395
ګټه
-1.10 USD
EURUSD.
سودا
#82218745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16505
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.10 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.10 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۲۹
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
خریداری کول
0.02
1.16347
1.16395
ګټه
0.96 USD
EURUSD.
سودا
#82225933
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۲۰:۰۲:۲۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16347
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.96 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۱۳:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16395
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.96 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
خرڅول
0.01
1.16455
1.16355
ګټه
1.00 USD
EURUSD.
سودا
#82191881
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16455
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۲۶:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16355
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.00 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.16406
1.16494
ګټه
0.88 USD
EURUSD.
سودا
#82217536
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۰۱:۰۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16406
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.88 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16494
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.88 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
خریداری کول
0.01
1.16486
1.16494
ګټه
0.08 USD
EURUSD.
سودا
#82211186
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16486
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.08 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۷:۱۵:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16494
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.08 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خریداری کول
0.01
1.16529
1.16475
ګټه
-0.54 USD
EURUSD.
سودا
#82185804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16529
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.54 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.54 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۵۵
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خریداری کول
0.02
1.16366
1.16475
ګټه
2.18 USD
EURUSD.
سودا
#82196728
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۱:۰۸:۵۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16366
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.18 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۹
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
خریداری کول
0.01
1.16445
1.16475
ګټه
0.30 USD
EURUSD.
سودا
#82192813
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۱:۱۹
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16445
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.30 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۷:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16475
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.30 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۱۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.16561
1.16471
ګټه
0.90 USD
EURUSD.
سودا
#82189879
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۱۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16561
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.90 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16471
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.90 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
خرڅول
0.01
1.16477
1.16471
ګټه
0.06 USD
EURUSD.
سودا
#82188278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16477
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.06 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۹:۵۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16471
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.06 USD
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۵۳
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
خرڅول
0.05
1.16631
1.1649
ګټه
7.05 USD
EURUSD.
سودا
#82179795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۵:۱۲:۵۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16631
ګټنه
0.00 USD
ټوله
7.05 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.1649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
7.05 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
خرڅول
0.01
1.16392
1.1649
ګټه
-0.98 USD
EURUSD.
سودا
#82149880
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۴۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.98 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.98 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۲۱
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
خرڅول
0.03
1.16551
1.1649
ګټه
1.83 USD
EURUSD.
سودا
#82166218
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۹:۳۶:۲۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16551
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.83 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.83 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۰۰
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
خرڅول
0.01
1.16313
1.1649
ګټه
-1.77 USD
EURUSD.
سودا
#82142678
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۳:۵۳:۰۰
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16313
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.77 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۷
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
خرڅول
0.02
1.16473
1.1649
ګټه
-0.34 USD
EURUSD.
سودا
#82157340
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۶:۵۹:۳۷
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.16473
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۸:۴۳:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1649
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.34 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۶
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
خریداری کول
0.01
1.164
1.16518
ګټه
1.18 USD
EURUSD.
سودا
#82149745
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.164
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۴۲:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16518
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۵
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خریداری کول
0.01
1.16493
1.16382
ګټه
-1.11 USD
EURUSD.
سودا
#82124980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۰۷:۲۹:۲۵
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16493
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.11 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.16382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.11 USD
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
خریداری کول
0.02
1.16336
1.16382
ګټه
0.92 USD
EURUSD.
سودا
#82131725
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۰:۰۷:۲۷
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.16336
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.92 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۱۰.۲۰۲۱ ۱۵:۳۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.16382
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.92 USD