د ډیمو حالت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۱
خریداری کول
0.11
1.17674
1.17668
ګټه
-0.66 USD
EURUSD_S
سودا
#62354776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17674
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۹:۵۱
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.17668
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.66 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۲
خریداری کول
0.01
1.17972
1.17647
ګټه
-3.25 USD
EURUSD_S
سودا
#62319012
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17972
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.25 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.25 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۰
خریداری کول
0.01
1.17941
1.17647
ګټه
-2.94 USD
EURUSD_S
سودا
#62319334
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۵۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17941
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.94 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۷:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.94 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۹
خریداری کول
0.01
1.17894
1.17647
ګټه
-2.47 USD
EURUSD_S
سودا
#62319944
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۰۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17894
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.47 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17647
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.47 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۷
خریداری کول
0.01
1.17843
1.17641
ګټه
-2.02 USD
EURUSD_S
سودا
#62320971
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.02 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.02 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۶
خریداری کول
0.02
1.17796
1.17637
ګټه
-3.18 USD
EURUSD_S
سودا
#62321225
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17796
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-3.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-3.18 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۴
خریداری کول
0.02
1.17754
1.17637
ګټه
-2.34 USD
EURUSD_S
سودا
#62321739
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17754
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-2.34 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-2.34 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۳
خریداری کول
0.02
1.17721
1.1764
ګټه
-1.62 USD
EURUSD_S
سودا
#62322346
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۲۸:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17721
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.62 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.1764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.62 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۲
خریداری کول
0.03
1.17692
1.1764
ګټه
-1.56 USD
EURUSD_S
سودا
#62323937
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17692
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-1.56 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۲
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1764
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-1.56 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۰
خریداری کول
0.04
1.17648
1.17637
ګټه
-0.44 USD
EURUSD_S
سودا
#62325072
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۵:۵۰:۰۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17648
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17637
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.44 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۹
خریداری کول
0.04
1.17624
1.17636
ګټه
0.48 USD
EURUSD_S
سودا
#62329722
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۲۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17624
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.48 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۹
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.17636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.48 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۷
خریداری کول
0.05
1.17598
1.17641
ګټه
2.15 USD
EURUSD_S
سودا
#62331931
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۴۱:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17598
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۷
د سوداګرۍ حجم
0.05
بهر(وتل)
1.17641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.15 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۵
خریداری کول
0.06
1.17567
1.17641
ګټه
4.44 USD
EURUSD_S
سودا
#62333383
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17567
ګټنه
0.00 USD
ټوله
4.44 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.17641
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
4.44 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
خریداری کول
0.07
1.17545
1.17636
ګټه
6.37 USD
EURUSD_S
سودا
#62353205
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۴۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17545
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.17636
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.37 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۲
خریداری کول
0.09
1.17517
1.17638
ګټه
10.89 USD
EURUSD_S
سودا
#62354019
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۱:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17517
ګټنه
0.00 USD
ټوله
10.89 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۲:۰۶:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.17638
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
10.89 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۶
خریداری کول
0.07
1.17522
1.17541
ګټه
1.33 USD
EURUSD_S
سودا
#62334010
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۶:۵۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17522
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.33 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۵:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.07
بهر(وتل)
1.17541
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.33 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۶
خریداری کول
0.09
1.17484
1.17525
ګټه
3.69 USD
EURUSD_S
سودا
#62338507
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۶:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17484
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.69 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۳۰:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.09
بهر(وتل)
1.17525
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.69 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۰۸
خریداری کول
0.11
1.17451
1.17507
ګټه
6.16 USD
EURUSD_S
سودا
#62345247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۰:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17451
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.16 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.17507
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.16 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۸
خریداری کول
0.13
1.17404
1.1747
ګټه
8.58 USD
EURUSD_S
سودا
#62345482
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17404
ګټنه
0.00 USD
ټوله
8.58 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۲۰:۲۱:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.1747
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
8.58 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۴۳
خریداری کول
0.15
1.17372
1.17384
ګټه
1.80 USD
EURUSD_S
سودا
#62350804
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۲۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17372
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.80 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۹:۵۸:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.17384
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.80 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.15
1.17367
1.17385
ګټه
2.70 USD
EURUSD_S
سودا
#62348652
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۷:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17367
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.17385
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.70 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۶
خریداری کول
0.15
1.17361
1.17374
ګټه
1.95 USD
EURUSD_S
سودا
#62346504
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۱۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.95 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۳:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.17374
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.95 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
خریداری کول
0.18
1.17338
1.17353
ګټه
2.70 USD
EURUSD_S
سودا
#62347830
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۳۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.70 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۴۲:۵۷
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.17353
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.70 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۸
خریداری کول
0.11
1.17463
1.17484
ګټه
2.31 USD
EURUSD_S
سودا
#62339158
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۲۹:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17463
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.31 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۳:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.11
بهر(وتل)
1.17484
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.31 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۶
خریداری کول
0.13
1.17437
1.17466
ګټه
3.77 USD
EURUSD_S
سودا
#62343780
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17437
ګټنه
0.00 USD
ټوله
3.77 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۸:۰۲:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.17466
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
3.77 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۴
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
خریداری کول
0.13
1.17438
1.17461
ګټه
2.99 USD
EURUSD_S
سودا
#62340071
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۳:۱۴
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17438
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.99 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۵۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.13
بهر(وتل)
1.17461
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.99 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۳
خریداری کول
0.15
1.17405
1.17422
ګټه
2.55 USD
EURUSD_S
سودا
#62340311
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۴:۲۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17405
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۶:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.15
بهر(وتل)
1.17422
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.55 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۰
خریداری کول
0.18
1.17377
1.17414
ګټه
6.66 USD
EURUSD_S
سودا
#62340916
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۳۸:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17377
ګټنه
0.00 USD
ټوله
6.66 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۳:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.18
بهر(وتل)
1.17414
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
6.66 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۰
خریداری کول
0.22
1.17338
1.174
ګټه
13.64 USD
EURUSD_S
سودا
#62341665
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۰:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17338
ګټنه
0.00 USD
ټوله
13.64 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۷:۴۲:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.22
بهر(وتل)
1.174
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
13.64 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.02
1.17843
1.17929
ګټه
1.72 USD
EURUSD_S
سودا
#62310264
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۴۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17843
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.72 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.01
1.17984
1.17929
ګټه
-0.55 USD
EURUSD_S
سودا
#62305823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17984
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.55 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.55 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.02
1.1787
1.17929
ګټه
1.18 USD
EURUSD_S
سودا
#62309327
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.1787
ګټنه
0.00 USD
ټوله
1.18 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
1.18 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.01
1.18004
1.17929
ګټه
-0.75 USD
EURUSD_S
سودا
#62305555
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۰۰:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.18004
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.75 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.75 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.01
1.17929
1.17929
ګټه
0.00 USD
EURUSD_S
سودا
#62308473
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۲۹:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17929
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.00 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.00 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.02
1.17793
1.17929
ګټه
2.72 USD
EURUSD_S
سودا
#62313175
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۳:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17793
ګټنه
0.00 USD
ټوله
2.72 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
2.72 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
خریداری کول
0.01
1.17965
1.17929
ګټه
-0.36 USD
EURUSD_S
سودا
#62307398
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۲:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17965
ګټنه
0.00 USD
ټوله
-0.36 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۴:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17929
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
-0.36 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
خریداری کول
0.01
1.17968
1.18008
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62304642
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۲:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.17968
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۹:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18008
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
خرڅول
0.01
1.17991
1.17932
ګټه
0.59 USD
EURUSD_S
سودا
#62303871
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۶:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17991
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
خرڅول
0.01
1.17952
1.17932
ګټه
0.20 USD
EURUSD_S
سودا
#62303154
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17952
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۵۱:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17932
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۶
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
خرڅول
0.01
1.18052
1.17984
ګټه
0.68 USD
EURUSD_S
سودا
#62302123
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۵:۰۶
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18052
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.68 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17984
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.68 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
خرڅول
0.01
1.18021
1.17984
ګټه
0.37 USD
EURUSD_S
سودا
#62301954
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18021
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.37 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17984
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.37 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
خرڅول
0.01
1.17999
1.17984
ګټه
0.15 USD
EURUSD_S
سودا
#62301754
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.17999
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.15 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۴۰:۲۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.17984
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.15 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
خرڅول
0.01
1.1807
1.1803
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62301229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۱:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1807
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۲:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1803
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
خرڅول
0.01
1.18144
1.18104
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62299938
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۳:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18144
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18104
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۸
خرڅول
0.01
1.18259
1.18219
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62296474
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۳:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18259
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۲۲:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18219
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
خرڅول
0.01
1.18361
1.18302
ګټه
0.59 USD
EURUSD_S
سودا
#62294111
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۴۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18361
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.59 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.59 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۲
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
خرڅول
0.01
1.18322
1.18302
ګټه
0.20 USD
EURUSD_S
سودا
#62293130
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۷:۰۲
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18322
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.20 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۱:۰۲:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18302
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.20 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۳
خرڅول
0.01
1.18392
1.18352
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62292638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18392
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۶:۵۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18352
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۳
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۱۷
خرڅول
0.01
1.18449
1.18409
ګټه
0.40 USD
EURUSD_S
سودا
#62292269
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۱:۰۳
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18449
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.40 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۳:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18409
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.40 USD
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۱
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۸
خرڅول
0.01
1.18539
1.18478
ګټه
0.61 USD
EURUSD_S
سودا
#62291266
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۲۴:۰۱
د سوداګرۍ ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.18539
ګټنه
0.00 USD
ټوله
0.61 USD
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۹.۲۰۲۰ ۱۰:۳۰:۵۸
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.18478
د کمیشن لګښتونه
0.00 USD
ګټه
0.61 USD