ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၅
1.20593
1.20564
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20593
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၇
1.20534
1.20564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၁၁:၀၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20534
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
1.20205
1.20564
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၅:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20205
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၀၂
1800.00
1784.84
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1800.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1784.84
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၀:၂၄
1785.28
1787.46
0.00
0.00
အမြတ်
-2.38 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၂၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1785.28
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1787.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၈
1736.03
1787.46
0.00
0.00
အမြတ်
-51.63 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၁ ၀၂:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1736.03
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-51.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1787.46
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
1 044.26 USD
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
0.00%
-30.62%
0.00
0.00
အမြတ်
-455.74 USD
asiang
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၃.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-455.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 044.26 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00