ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၀၆
1.37212
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37212
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၂
1.37268
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37268
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၅
1.37318
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.49 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37318
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၀
1.37418
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.49 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၈:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37418
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၆
1.37368
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.99 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၇:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37368
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၇
1.37167
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37167
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၂၅
1.37228
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၅၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၄
1.37066
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.03 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၉
1.37117
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37117
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၉
1.37178
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37178
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၅
1.36968
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36968
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၂
1.37018
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37018
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၄၀
1.37028
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
2.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37028
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၄
1.36918
1.37194
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36918
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37194
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၄
1.36812
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၁
1.36860
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.09 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36860
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၈
1.36768
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36768
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၄၂
1.36718
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36718
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၅၀
1.36668
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၂:၂၃:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36668
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၁
1.36617
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၂၇
1.36378
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
8.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36378
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
8.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၂၂
1.36180
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
10.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
10.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၅
1.36228
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
10.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36228
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
10.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၅၅
1.36329
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
9.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36329
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
9.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၅၀
1.36280
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
9.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36280
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
9.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၄
1.36430
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
8.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
8.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၁၂
1.36478
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
7.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၀:၁၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
7.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၇
1.36578
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
6.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၇:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36578
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
6.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၈
1.36528
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
7.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36528
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
7.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၉
1.36628
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
6.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
6.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၆
1.36979
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
2.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36979
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
2.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၉
1.36930
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
3.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36930
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
3.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၀၆
1.36880
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
3.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36880
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
3.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၂၁
1.36684
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
5.70 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
5.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
1.36828
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
4.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36828
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
4.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၆
1.36778
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
4.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36778
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
4.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၁၆
1.36728
1.37259
1.37079
0.00000
အမြတ်
5.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36728
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.37079
အမြတ်
5.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၄
1.37128
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၁၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၀
1.37078
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၅:၄၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၃၀
1.37278
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၉
1.37379
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37379
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၃၇
1.37363
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.09 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၅၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37363
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
1.37428
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37428
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၆
1.37480
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၄
1.37529
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37529
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၄
1.37579
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37579
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
1.37628
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၁
1.37678
1.37202
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၁၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37678
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37202
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၁၄
1.38029
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38029
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၅၁
1.37978
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၂၂:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37978
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၁၄
1.37880
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37880
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
1.37829
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37829
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၉
1.37728
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37728
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
1.37778
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၅၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37778
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၄
1.37929
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၂၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၀၇
1.38429
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၁:၅၂:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38429
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
1.38380
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၄၈
1.38328
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၅၃
1.38280
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38280
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
1.38230
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38230
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၁၅
1.38081
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.27 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38081
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
1.38184
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.30 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၃၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၁၇
1.38195
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.41 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၁ ၀၀:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38195
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၉
1.38478
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၈:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၇
1.38579
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38579
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၆
1.38529
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၄၆:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38529
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၄
1.36568
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၂
1.36068
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၂
1.36165
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၀၆
1.36315
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၄
1.36418
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၁:၁၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36418
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၆:၁၁
1.36467
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၅၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36467
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၄
1.36515
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၁ ၂၀:၀၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36515
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၂
1.38928
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၂၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38928
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၃၃
1.38628
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၃:၃၆:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38628
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၈:၀၅
1.38929
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၅၇
1.38865
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၈.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38865
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၉
1.38728
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၃၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38728
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
1.38678
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-14.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38678
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၂၈
1.38778
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38778
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
1.38979
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38979
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၀
1.39078
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၅
1.39029
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၅:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39029
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၄၀
1.39128
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39128
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၄၄
1.39178
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၁၀:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39178
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၀၀
1.39278
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၈
1.39229
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.75 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၁ ၀၆:၁၉:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39229
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
1.39328
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.74 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၀၇
1.39378
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39378
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၃၄
1.39430
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-21.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
1.39484
1.37259
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.30 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37259
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၉
1.36368
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36368
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၇
1.36268
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.01 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36268
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
1.36218
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36218
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၄၈
1.36117
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.52 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၄၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36117
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၇
1.36018
1.37264
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36018
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37264
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000