ရောင်းချမှု
0.03
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၃၉
1.22903
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
165.30 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22903
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
165.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
12.99
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၄၁
1.22939
1.17371
0.00000
0.00000
အမြတ်
-72 328.32 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22939
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-72 328.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.99
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17371
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၃:၂၈
1.22926
1.17371
0.00000
0.00000
အမြတ်
-55.55 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17371
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
3.71
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၃
1.21369
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
14 750.96 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21369
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14 750.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3.71
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.48
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၈
1.22645
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
2 520.96 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22645
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2 520.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၂၆
1.22087
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
4 694.00 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၂.၂၀၂၀ ၀၅:၀၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22087
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4 694.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၆
1.21245
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
3 852.00 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21245
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3 852.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.94
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၇
1.21118
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
3 501.50 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၅:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3 501.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.94
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.91
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၄၈
1.20700
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
3 009.37 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၁:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
3 009.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.91
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.81
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၃
1.20315
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
2 366.82 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2 366.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.81
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.69
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
1.20247
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 969.26 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 969.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.69
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.58
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၅၇
1.20163
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 606.60 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20163
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 606.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.58
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.49
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၁
1.20123
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 337.70 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20123
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 337.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.49
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.41
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၄
1.19979
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
1 060.26 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၅၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19979
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1 060.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.35
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၉
1.19929
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
887.60 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၀၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19929
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
887.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၀၃
1.19878
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
720.65 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19878
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
720.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၉
1.19834
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
585.84 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19834
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
585.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.2
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၀၇
1.19752
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
471.80 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19752
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
471.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၀၆
1.19685
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
389.64 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19685
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
389.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.14
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၂
1.19622
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
312.06 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19622
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
312.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၀၄
1.19582
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
262.68 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19582
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
262.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၀၅
1.19564
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
217.10 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၅၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
217.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.08
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၂
1.19525
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
170.56 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19525
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
170.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.07
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၈
1.19485
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
146.44 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၄:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19485
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
146.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၂
1.19446
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
123.18 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၃:၄၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19446
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
123.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.07
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၄
1.19401
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
140.56 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19401
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
140.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၂
1.19339
1.17393
0.00000
0.00000
အမြတ်
116.76 USD
EURUSDm
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၁:၃၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
116.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17393
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000