ကူးယူခြင်း
20 101.61 USD
၃၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၀၅
-98.70%
-98.68%
0.00
0.00
အမြတ်
1 777.71 USD
son168
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၂၁ ၀၈:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 777.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20 101.61 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00