ကူးယူခြင်း
74.61 USD
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
-18.82%
-40.72%
0.00
0.00
အမြတ်
-24.39 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-24.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
74.61 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
665.77 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
35.16%
50.93%
0.00
0.00
အမြတ်
280.77 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
280.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
665.77 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00