ကူးယူခြင်း
930.40 USD
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၀၅
0.00%
4.74%
0.00
0.00
အမြတ်
38.00 USD
TradeSingleEntry
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
38.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
930.40 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
667.35 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
35.16%
52.32%
0.00
0.00
အမြတ်
280.58 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
280.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
667.35 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00