ကူးယူခြင်း
599.93 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၀
35.16%
47.60%
0.00
0.00
အမြတ်
213.16 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
213.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
599.93 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00