ကူးယူခြင်း
653.67 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၀
35.16%
51.65%
0.00
0.00
အမြတ်
261.43 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၁၅:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
261.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
653.67 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00