ကူးယူခြင်း
634.72 USD
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
35.16%
48.72%
0.00
0.00
အမြတ်
249.72 USD
Takkan_MC
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
249.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
634.72 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00