ရောင်းချမှု
0.31
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၅၆
85.177
85.207
0.000
0.000
အမြတ်
-0.08 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.31
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.47
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၃၆
81.386
81.449
0.000
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၃:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.386
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.43
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၅၄
80.992
81.449
0.000
80.464
အမြတ်
-1.73 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၀၁:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.992
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
80.464
ရောင်းချမှု
0.39
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၄
80.791
81.449
0.000
80.464
အမြတ်
-2.26 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.791
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
80.464
ရောင်းချမှု
0.35
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၉
80.591
81.449
0.000
80.464
အမြတ်
-2.64 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.591
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
80.464
ရောင်းချမှု
0.29
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၉
84.690
85.207
0.000
84.180
အမြတ်
-1.32 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၃၀:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
84.690
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
84.180
ရောင်းချမှု
0.32
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၄၀
80.392
81.449
0.000
80.464
အမြတ်
-2.97 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.392
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
80.464
ရောင်းချမှု
0.29
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၁၃
80.190
81.449
0.000
80.464
အမြတ်
-3.21 USD
NZDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.190
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
81.449
အမြတ်ရယူခြင်း
80.464
ရောင်းချမှု
0.27
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၅၂
84.487
85.207
0.000
84.180
အမြတ်
-1.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၃၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
84.487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
84.180
ရောင်းချမှု
0.24
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၄
84.284
85.207
0.000
84.180
အမြတ်
-1.95 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၃၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
84.284
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
84.180
ရောင်းချမှု
0.22
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၆
84.084
85.207
0.000
84.180
အမြတ်
-2.17 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
84.084
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
84.180
ရောင်းချမှု
0.2
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၁၅
83.882
85.207
0.000
84.180
အမြတ်
-2.33 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၄၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.207
အမြတ်ရယူခြင်း
84.180
ရောင်းချမှု
0.21
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၃၆
113.328
113.724
0.000
113.000
အမြတ်
-0.73 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
113.328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.724
အမြတ်ရယူခြင်း
113.000
ရောင်းချမှု
0.21
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၄၄
112.904
113.724
0.000
113.000
အမြတ်
-1.51 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
112.904
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
113.724
အမြတ်ရယူခြင်း
113.000