ဝယ်ယူမှု
20
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၅
1.37778
1.37545
0.00000
0.00000
အမြတ်
-46.60 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37778
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37545
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
20
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၄
151.827
152.074
0.000
0.000
အမြတ်
44.68 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၂၁:၃၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.827
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
44.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.074
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
9
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၁
1.37258
1.37558
0.00000
0.00000
အမြတ်
-27.00 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37258
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37558
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
1
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၅၈
1.37258
1.37558
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.00 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37258
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37558
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
10
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၅၁
151.246
152.104
0.000
0.000
အမြတ်
-77.60 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၉:၁၆:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.246
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-77.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.104
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၀
151.046
152.104
0.000
0.000
အမြတ်
-95.68 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.046
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-95.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
152.104
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၉
1.37144
1.37558
0.00000
0.00000
အမြတ်
-41.40 USD
GBPUSD_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၀၈:၀၇:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37144
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-41.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37558
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000