ရောင်းချမှု
10
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
156.447
156.866
0.000
0.000
အမြတ်
-36.69 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
156.447
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-36.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၂
156.089
156.866
0.000
0.000
အမြတ်
-68.04 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
156.089
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-68.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၇
155.722
156.866
0.000
0.000
အမြတ်
-100.18 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၂၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.722
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-100.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၂၄
155.383
156.866
0.000
0.000
အမြတ်
-129.86 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.383
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-129.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
10
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
155.063
156.866
0.000
0.000
အမြတ်
-157.88 USD
GBPJPY_S
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
155.063
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-157.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.866
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000