ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၂၅
1.17323
1.18001
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.88 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၁၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17323
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18001
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၅
106.635
107.033
0.000
0.000
အမြတ်
-3.82 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၅:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
106.635
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၉
1.07858
1.18001
0.00000
0.00000
အမြတ်
-101.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၅၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07858
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-101.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18001
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၀
110.447
107.030
0.000
0.000
အမြတ်
-32.03 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.447
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.030
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၇
111.314
107.030
0.000
0.000
အမြတ်
-40.13 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၀၁:၄၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.314
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.030
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၄၃
104.526
107.033
0.000
0.000
အမြတ်
-23.52 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
104.526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-23.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၃၇
104.534
107.033
0.000
0.000
အမြတ်
-23.45 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
104.534
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-23.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၁
102.313
107.033
0.000
0.000
အမြတ်
-44.20 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၃.၂၀၂၀ ၀၄:၁၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
102.313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-44.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.033
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၁၀
111.783
107.030
0.000
0.000
အမြတ်
-44.51 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.783
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-44.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
107.030
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000