ဝယ်ယူမှု
0.3
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၁၀
9228.54
8778.02
8533.15
9930.00
အမြတ်
-163.57 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၁၉ ၀၇:၅၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9228.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
8533.15
အမြတ်
-163.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8778.02
အမြတ်ရယူခြင်း
9930.00
ဝယ်ယူမှု
0.3
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၃:၁၇
9506.34
8778.02
8533.15
9930.00
အမြတ်
-250.84 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၈:၃၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9506.34
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
8533.15
အမြတ်
-250.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8778.02
အမြတ်ရယူခြင်း
9930.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၀၀
9650.10
8778.02
8533.15
9930.00
အမြတ်
-98.01 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၆:၁၉:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9650.10
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
8533.15
အမြတ်
-98.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8778.02
အမြတ်ရယူခြင်း
9930.00
ဝယ်ယူမှု
0.1
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၈:၂၅
9755.01
8778.02
8533.15
9930.00
အမြတ်
-108.50 USD
BTCUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၀၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
9755.01
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
8533.15
အမြတ်
-108.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
8778.02
အမြတ်ရယူခြင်း
9930.00