ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
106.487
104.026
0.000
0.000
အမြတ်
-104.27 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၀၄:၄၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
106.487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-104.27 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.026
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
1.15882
1.19634
0.00000
0.00000
အမြတ်
-151.09 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.15882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-151.09 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19634
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
1.34066
1.29858
0.00000
0.00000
အမြတ်
-145.67 EUR
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၀၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-145.67 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29858
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၉
1.12367
1.19634
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12367
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19634
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
107.118
104.026
0.000
0.000
အမြတ်
-129.84 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-129.84 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.026
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
107.491
104.026
0.000
0.000
အမြတ်
-145.43 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.491
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-145.43 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.026
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
120.697
124.659
0.000
0.000
အမြတ်
-168.09 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-168.09 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.659
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
1.24526
1.33223
0.00000
0.00000
အမြတ်
-378.29 EUR
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24526
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-378.29 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.33223
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
1.12300
1.19634
0.00000
0.00000
အမြတ်
-300.34 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-300.34 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19634
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
0.94357
0.90431
0.00000
0.00000
အမြတ်
-171.77 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.94357
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-171.77 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90431
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
1.35943
1.29858
0.00000
1.36813
အမြတ်
-207.37 EUR
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၅၃:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35943
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-207.37 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29858
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36813
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
107.863
104.026
0.000
0.000
အမြတ်
-163.34 EUR
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၄၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.863
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-163.34 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
104.026
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
0.96177
0.90431
0.00000
0.00000
အမြတ်
-255.35 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.96177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-255.35 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90431
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.1
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
31.307
45.697
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
USCrude_n
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
31.307
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
45.697
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
1.10074
1.19634
0.00000
0.00000
အမြတ်
-393.92 EUR
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၃၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10074
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-393.92 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19634
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
71.452
76.959
0.000
0.000
အမြတ်
-494.49 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
71.452
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-494.49 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.959
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
0.66395
0.73943
0.00000
0.00000
အမြတ်
-683.08 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-683.08 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
70.302
76.959
0.000
0.000
အမြတ်
-293.93 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.302
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-293.93 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.959
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
70.306
76.959
0.000
0.000
အမြတ်
-293.77 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၅:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
70.306
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-293.77 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.959
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.1
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
0.65315
0.73943
0.00000
0.00000
အမြတ်
-775.14 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၅၃:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-775.14 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
68.404
76.959
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၆:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
68.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.959
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
69.416
76.959
0.000
68.427
အမြတ်
-330.46 EUR
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
69.416
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-330.46 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
76.959
အမြတ်ရယူခြင်း
68.427
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
0.63076
0.73943
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63076
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
0.98078
0.90431
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98078
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90431
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
0.86982
0.89875
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86982
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89875
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.05
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
114.626
124.659
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၁:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
114.626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.659
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
0.64512
0.73943
0.00000
0.63156
အမြတ်
-423.66 EUR
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၁၀:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64512
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-423.66 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73943
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63156
ဝယ်ယူမှု
1
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
38.28
37.25
0.00
0.00
အမြတ်
-1.07 EUR
#PFE
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၄.၂၀၂၀ ၂၁:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
38.28
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.07 EUR
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
37.25
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00