ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၄၃
1.42002
1.42237
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.80 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.42002
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၂၇
1.40990
1.42237
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.13 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၃၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40990
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၂
1.39978
1.42237
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.28 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၃.၂၀၂၀ ၂၂:၀၁:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39978
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၄၅
1.33927
1.42237
0.00000
1.33127
အမြတ်
-59.31 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၃.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33927
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33127
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၂
1.33360
1.42237
0.00000
1.32560
အမြတ်
-63.32 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၀၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33360
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-63.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.32560
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၁
1.31115
1.42237
0.00000
1.30315
အမြတ်
-79.92 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31115
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-79.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30315
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၇
1.30521
1.42237
0.00000
1.29721
အမြတ်
-84.10 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၅:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30521
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.29721
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၇:၁၂
1.30339
1.42237
0.00000
1.29539
အမြတ်
-85.46 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၁၇:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30339
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.42237
အမြတ်ရယူခြင်း
1.29539