ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၂
0.84397
0.84269
0.00000
0.84556
အမြတ်
-3.52 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84397
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84556
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၀၃
0.84643
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.14 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၆
0.84882
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.42 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84882
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၂၇
0.85109
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-23.08 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85109
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၄
0.85238
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.63 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၄၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85238
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၃
0.85270
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-13.75 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85270
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၃
0.85430
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-31.90 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၆
0.85615
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.49 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85615
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၁
0.85616
0.84269
0.00000
0.00000
အမြတ်
-18.51 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၆:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85616
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84269
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000