ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၆
25.504
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၃
25.504
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၁
25.505
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.505
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
25.504
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
25.504
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၆
25.499
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.27 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.499
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၄
25.501
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၃
25.501
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၀
25.502
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.42 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၈
25.502
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.42 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.502
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
25.501
24.960
0.000
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၁ ၀၄:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.501
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
24.960
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000