ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
25.589
25.547
25.239
26.328
အမြတ်
-2.42 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.589
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.239
အမြတ်
-2.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.328
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
25.588
25.547
25.238
26.678
အမြတ်
-2.37 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၁၈:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.588
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.238
အမြတ်
-2.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.678
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၅
25.581
25.547
25.231
26.671
အမြတ်
-2.02 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.581
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.231
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.671
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၅
25.581
25.547
25.231
26.671
အမြတ်
-2.02 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.581
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.231
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.671
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၁
25.571
25.547
25.221
27.661
အမြတ်
-1.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.221
အမြတ်
-1.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
27.661
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၁
25.571
25.547
25.221
26.761
အမြတ်
-1.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.221
အမြတ်
-1.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.761
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၀၁
25.581
25.547
25.211
25.671
အမြတ်
-2.02 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၃၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.581
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
25.211
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
25.671
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၃၃
25.552
25.547
0.000
26.280
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.280
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၂၈
25.552
25.547
0.000
26.579
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.579
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၆
25.551
25.547
0.000
26.578
အမြတ်
-0.52 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.578
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၃
25.552
25.547
0.000
26.572
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.572
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၂
25.552
25.547
0.000
26.572
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.572
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၁
25.552
25.547
0.000
26.572
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.572
ဝယ်ယူမှု
0.01
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၀
25.552
25.547
0.000
26.572
အမြတ်
-0.57 USD
XAGUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၃၂:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
25.552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
25.547
အမြတ်ရယူခြင်း
26.572