ရောင်းချမှု
0.66
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
85.418
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
0.42 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၀၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.418
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.65
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၂
85.349
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
0.02 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
85.349
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.65
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.63
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၄
83.985
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.53 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.985
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.63
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.62
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
83.955
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.955
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.62
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.6
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၂
83.926
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.48 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.6
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.59
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၄၆
83.895
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.52 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၁:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.895
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.59
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.57
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၃
83.868
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.40 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.868
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.57
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.56
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၂
83.742
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.89 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.742
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.56
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.54
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၅၈
83.444
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.02 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၂၃:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.444
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.54
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.53
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၁
83.419
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.97 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.419
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.53
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၀
83.391
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.76 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၁၂:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.391
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.5
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
83.364
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.364
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.48
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၉
83.338
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.47 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.338
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.48
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.47
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၇
83.311
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.40 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.311
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.47
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.45
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၁
83.284
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.15 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
83.284
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.45
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.44
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၂
82.742
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-10.07 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.742
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.42
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၇
82.718
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.70 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.718
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.42
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.41
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၄
82.686
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၅၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.39
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၂
82.657
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.21 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.39
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.38
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၃၈
82.630
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.07 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၄၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.630
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.38
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၅
82.602
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.68 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၆:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.602
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.35
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၁
82.577
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.52 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၃၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.577
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.35
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.33
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၄၂
82.457
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.38 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.457
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.33
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.32
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၀၈
82.431
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.20 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၄၅:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.3
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၃၈
82.404
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.76 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
82.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.3
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.29
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၂
81.633
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-9.46 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.633
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.27
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၅
81.596
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.90 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.596
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.27
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.26
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၄
81.556
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.66 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.556
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.26
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.24
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၃
81.529
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-8.05 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.529
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.23
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၃၇
81.505
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.76 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၂၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.505
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.21
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
81.476
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.14 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.476
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.2
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၄
81.328
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-7.06 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၂၅:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.18
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၂
81.297
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-6.40 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.17
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၅
81.242
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-6.13 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.242
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.15
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၄၉
81.213
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-5.45 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.213
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.14
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၀
81.183
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-5.12 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၅:၁၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.183
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၄၆
81.135
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-4.44 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.135
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.11
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၁၂
81.105
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-4.10 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.105
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-4.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.09
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၁၃
81.077
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-3.38 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၃၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.077
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.08
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၃၀
81.048
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-3.02 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၁၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.048
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.06
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၃
81.021
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-2.28 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.021
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
80.993
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-1.91 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၂:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.993
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၇:၂၃
80.791
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-1.20 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၁၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.791
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၅၆
80.760
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-0.81 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.760
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
80.727
85.345
0.000
0.000
အမြတ်
-0.41 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၉:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.727
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
85.345
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000