ရောင်းချမှု
0.06
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၃
80.541
80.572
0.000
0.000
အမြတ်
-0.02 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.541
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.572
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၄၀
79.814
80.564
0.000
0.000
အမြတ်
-0.34 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.814
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၁၃
79.787
80.564
0.000
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.787
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၁
79.751
80.564
0.000
0.000
အမြတ်
-0.15 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.751
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၆
79.699
80.564
0.000
0.000
အမြတ်
-0.08 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၃:၁၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.699
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.564
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.24
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၁
80.701
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.36 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၄၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.701
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.24
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.23
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၃၂
80.732
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.41 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.732
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.21
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၁
80.760
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.43 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၁ ၀၉:၀၄:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.760
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၀၀
80.790
80.534
0.000
81.321
အမြတ်
-0.46 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၀၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.790
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
81.321
ဝယ်ယူမှု
0.18
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၂၂
80.970
80.534
0.000
81.321
အမြတ်
-0.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.970
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.18
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
81.321
ဝယ်ယူမှု
0.17
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
80.997
80.534
0.000
81.321
အမြတ်
-0.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
80.997
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.17
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
81.321
ဝယ်ယူမှု
0.15
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၅
81.696
80.534
0.000
81.321
အမြတ်
-1.58 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.696
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
81.321
ဝယ်ယူမှု
0.14
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၉
81.725
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-1.51 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.725
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.12
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၁
81.756
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-1.33 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.756
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.11
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၁
81.783
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-1.25 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.783
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.09
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၃၃
81.816
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-1.05 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.816
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.08
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၃၈
81.846
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.95 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၃
81.878
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.73 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.878
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၆
81.905
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.62 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.905
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၂၈
81.933
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.933
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၅၄
81.962
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၂၅
81.997
80.534
0.000
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၁ ၀၇:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
81.997
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
80.534
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000