ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၇
0.85443
0.85468
0.00000
0.85997
အမြတ်
0.12 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၀၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85468
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85997
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၁:၃၀
1.29670
1.29522
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.38 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၀၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29522
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၆:၃၀
1.29622
1.29522
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.90 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၈:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29622
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29522
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၅:၃၉
1.29490
1.29522
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၄၅:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29522
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၆:၃၉
1.29737
1.29521
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၂:၃၆:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29737
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29521
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၅:၅၄
0.85402
0.85468
0.00000
0.86465
အမြတ်
0.65 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၀၀:၀၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85402
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85468
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86465
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၅
0.85355
0.85468
0.00000
0.86445
အမြတ်
1.26 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၁၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85355
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85468
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86445
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၈
109.050
108.770
0.000
108.311
အမြတ်
2.47 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၃၅:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.050
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
2.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.770
အမြတ်ရယူခြင်း
108.311