ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
1.19590
1.21085
0.00000
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
1.19590
1.21085
0.00000
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
1.19590
1.21085
0.00000
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
44.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21085
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
1.16375
1.21094
0.00000
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16375
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21094
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
1.16375
1.21094
0.00000
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16375
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21094
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
1.16375
1.21094
0.00000
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16375
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-141.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21094
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000