ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၆
1.18562
1.18612
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.20 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18612
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၄
1.18561
1.18612
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.23 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18561
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18612
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၂
1.18563
1.18612
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.17 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၀၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18612
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၉
1.17395
1.18614
0.00000
1.16059
အမြတ်
-36.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17395
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18614
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16059
ရောင်းချမှု
0.03
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၀၁
1.16700
1.18614
0.00000
1.16148
အမြတ်
-57.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-57.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18614
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16148
ရောင်းချမှု
0.03
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၄၇
1.16352
1.18614
0.00000
1.16238
အမြတ်
-68.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၂၀ ၂၀:၀၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16352
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18614
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16238