ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
111.151
112.124
0.000
0.000
အမြတ်
-43.89 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၂၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
111.151
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-43.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
112.124
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၅
110.783
112.124
0.000
110.309
အမြတ်
-60.30 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.783
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-60.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
112.124
အမြတ်ရယူခြင်း
110.309
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၇
110.557
112.124
0.000
110.308
အမြတ်
-70.38 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.557
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-70.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
112.124
အမြတ်ရယူခြင်း
110.308
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၉
110.387
112.124
0.000
109.965
အမြတ်
-77.96 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.387
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-77.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
112.124
အမြတ်ရယူခြင်း
109.965
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၄
110.345
112.124
0.000
110.152
အမြတ်
-79.83 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-79.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
112.124
အမြတ်ရယူခြင်း
110.152