ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၀၈
1.24658
1.24677
0.00000
1.24508
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24658
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24677
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24508
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၄
1.24626
1.24595
0.00000
1.24826
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၅၁:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24626
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24595
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24826
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
1.24358
1.24677
0.00000
1.24508
အမြတ်
-0.03 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၂၀:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24358
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.24677
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24508
ဝယ်ယူမှု
1.23
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၄
130.633
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
1.34 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.633
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၃
130.798
130.856
0.000
130.597
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.798
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.856
အမြတ်ရယူခြင်း
130.597
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၀
0.74842
0.74800
0.00000
0.74643
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၇:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74842
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74800
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74643
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၆
1.18593
1.18659
0.00000
1.18394
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18593
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18659
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18394
ဝယ်ယူမှု
0.23
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၁၁
0.74964
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.45 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74964
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
1.13
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၆
1.18755
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-1.42 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၂၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18755
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
1.13
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၂
130.935
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-1.87 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.935
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၅
0.75262
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.64 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၁ ၀၈:၀၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75262
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
0.74
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၁၃
131.235
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-3.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.235
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.74
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
1.19062
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-3.20 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19062
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.41
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၁၈
131.535
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-2.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.535
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၁၄
0.75562
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.55 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75562
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
0.23
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၈
131.836
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-2.26 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၅၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.836
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၆
0.75862
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.44 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၃:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75862
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
0.41
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၅
1.19362
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-3.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၂၁:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၂
132.136
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-1.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၅၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.136
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၉
132.435
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-1.07 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.23
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၉
1.19665
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-2.38 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၁:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19665
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၂
0.76162
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.28 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၉:၀၉:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76162
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၉
0.76458
0.74770
0.00000
0.75334
အမြတ်
-0.17 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၀၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76458
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.74770
အမြတ်ရယူခြင်း
0.75334
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၁၂
1.19966
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-1.74 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၃:၄၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၃၄
132.737
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-0.72 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.737
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၂
1.20267
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-1.15 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20267
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၁၄
1.20571
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-0.78 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၉
1.20870
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-0.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၃
133.037
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-0.41 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၀၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.037
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၂
133.359
130.753
0.000
131.160
အမြတ်
-0.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၆:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.359
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.753
အမြတ်ရယူခြင်း
131.160
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၆
1.21303
1.18629
0.00000
1.19205
အမြတ်
-0.27 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21303
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18629
အမြတ်ရယူခြင်း
1.19205
ကူးယူခြင်း
36.20 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
-7.33%
-89.97%
0.00
0.00
အမြတ်
-63.54 USD
GrowthFactor
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-63.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
36.20 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00