ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၆
132.705
132.686
0.000
132.905
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၆:၄၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.705
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.686
အမြတ်ရယူခြင်း
132.905
ရောင်းချမှု
1.74
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၁၅
132.657
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-0.88 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၁၂:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.74
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၅
132.358
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-5.43 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၈:၁၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.358
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.74
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၅၇
132.054
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-10.06 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၅၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.054
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.74
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၄၇
131.754
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-14.63 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.754
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.41
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၀၂
131.454
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-15.55 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၃:၁၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-15.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.23
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၉
131.154
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-16.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.154
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-16.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
1.13
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၁
130.853
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-18.41 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၃၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.853
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-18.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.74
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
130.544
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-14.05 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၂၈:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.544
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.74
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.41
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၂၃
130.243
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-8.87 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၆:၀၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.243
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.23
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၂၂
129.943
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-5.58 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၂၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.943
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.13
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၃
129.643
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-3.49 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.643
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.07
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၀
129.344
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-2.06 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၁၁:၄၈:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.344
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.04
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၁၆
129.047
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-1.28 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၀.၂၀၂၁ ၀၂:၄၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.047
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.02
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၄၀
128.747
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-0.69 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၂၀:၄၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.747
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၄
128.445
132.715
0.000
131.567
အမြတ်
-0.37 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.445
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.715
အမြတ်ရယူခြင်း
131.567