ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၉
1.21792
1.21709
0.00000
1.21992
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၅.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21792
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21709
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21992
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၅၇
1.21559
1.21732
0.00000
1.21359
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၂:၄၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21559
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21732
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21359
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၀
0.77275
0.77252
0.00000
0.77475
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၂၁:၂၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77275
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77252
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77475
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၇
0.77208
0.77275
0.00000
0.77008
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77208
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77275
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77008
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၆
1.20714
1.20890
0.00000
1.20514
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၈:၀၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20714
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20890
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20514
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၈
132.290
132.414
0.000
132.090
အမြတ်
-0.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.414
အမြတ်ရယူခြင်း
132.090
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၅
1.20924
1.20869
0.00000
1.21124
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၅:၃၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20924
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20869
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21124
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၅
132.345
132.385
0.000
132.545
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၅.၂၀၂၁ ၁၃:၃၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.345
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
132.385
အမြတ်ရယူခြင်း
132.545
ကူးယူခြင်း
100.49 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
-7.33%
-17.73%
0.00
0.00
အမြတ်
0.52 USD
GrowthFactor
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၉:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100.49 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00