ရောင်းချမှု
0.04
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၄
133.315
133.420
0.000
133.085
အမြတ်
-0.04 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.315
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.420
အမြတ်ရယူခြင်း
133.085
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၀
133.247
133.392
0.000
133.447
အမြတ်
0.01 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.392
အမြတ်ရယူခြင်း
133.447
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၄
1.21372
1.21437
0.00000
1.21522
အမြတ်
0.01 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၃၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21372
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21437
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21522
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၉
1.21417
1.21460
0.00000
1.21216
အမြတ်
0.00 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21460
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21216
ရောင်းချမှု
0.02
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၃
133.014
133.420
0.000
133.085
အမြတ်
-0.07 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.014
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.420
အမြတ်ရယူခြင်း
133.085
ရောင်းချမှု
0.02
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၁၁
0.77211
0.77096
0.00000
0.77051
အမြတ်
0.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77211
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77051
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၀၅
132.713
133.420
0.000
133.085
အမြတ်
-0.06 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၂၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
132.713
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
133.420
အမြတ်ရယူခြင်း
133.085
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
1.21672
1.21437
0.00000
1.21522
အမြတ်
-0.02 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၁၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21672
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21437
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21522
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၅
0.76908
0.77096
0.00000
0.77051
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.76908
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77096
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77051
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၈
0.77103
0.77074
0.00000
0.77333
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77103
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77074
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77333
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
1.21130
1.21183
0.00000
1.20929
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၁:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21183
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20929
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၅
1.21192
1.21163
0.00000
1.21412
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၇:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21192
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21412
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၁၇
0.77404
0.77074
0.00000
0.77333
အမြတ်
-0.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77074
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77333
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၉
1.21487
1.21163
0.00000
1.21412
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၁:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21487
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21412
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၇
0.77704
0.77074
0.00000
0.77333
အမြတ်
-0.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၁၃:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77704
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77074
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77333
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၈
1.21787
1.21163
0.00000
1.21412
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21787
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21163
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21412
ကူးယူခြင်း
78.88 USD
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
-7.33%
-46.52%
0.00
0.00
အမြတ်
-20.87 USD
GrowthFactor
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၅.၂၀၂၁ ၁၂:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-20.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
78.88 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00