ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၅၂
1.26425
1.26580
0.00000
1.26225
အမြတ်
-0.01 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26425
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26580
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26225
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၄၇
129.833
129.644
0.000
130.033
အမြတ်
-0.02 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၂၃:၂၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.833
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.644
အမြတ်ရယူခြင်း
130.033
ရောင်းချမှု
0.41
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၃
129.742
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.21 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၂၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.742
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.41
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၃၁
0.72629
0.72565
0.00000
0.72829
အမြတ်
-0.01 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72629
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72565
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72829
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၂၉
1.26663
1.26460
0.00000
1.26893
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၉:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26663
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26460
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26893
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၆
1.26963
1.26460
0.00000
1.26893
အမြတ်
-0.08 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26963
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26460
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26893
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၉
1.27264
1.26460
0.00000
1.26893
အမြတ်
-0.06 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27264
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26460
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26893
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၀၁
1.17161
1.17181
0.00000
1.17311
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17161
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17181
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17311
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၀
1.17162
1.17221
0.00000
1.16962
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၄၁:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17162
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17221
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16962
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၁
0.72496
0.72685
0.00000
0.72297
အမြတ်
-0.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၉.၂၀၂၁ ၁၄:၁၆:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72496
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72685
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72297
ရောင်းချမှု
0.23
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၉
129.445
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.73 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၂၁:၄၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.445
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.23
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၀
1.17461
1.17181
0.00000
1.17311
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၇:၀၃:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17461
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17181
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17311
ရောင်းချမှု
0.13
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၃၁
129.146
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.77 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၆:၃၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.146
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ရောင်းချမှု
0.07
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၇
128.847
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.60 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.847
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ရောင်းချမှု
0.04
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၄
128.539
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.45 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.539
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ရောင်းချမှု
0.02
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၂
128.240
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.28 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၁၀:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.240
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၂၆
127.936
129.798
0.000
129.352
အမြတ်
-0.17 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၁ ၀၂:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.936
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.798
အမြတ်ရယူခြင်း
129.352