ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၂
0.68224
0.68246
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68246
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၁၇
0.68483
0.68246
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.47 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68483
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68246
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၆
1.10495
1.10251
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.54 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10251
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၃၆
1.10695
1.10251
0.00000
1.10800
အမြတ်
-4.54 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10695
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10251
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10800
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၅၈
0.68692
0.68246
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68246
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၅၁
1.30431
1.30752
0.00000
1.30145
အမြတ်
-3.31 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၁၄:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30752
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30145
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၅
0.68769
0.68246
0.00000
0.68950
အမြတ်
-5.33 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68246
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68950
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၂
0.68871
0.68246
0.00000
0.68950
အမြတ်
-6.35 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68871
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68246
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68950
ကူးယူခြင်း
35.59 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၉
-48.31%
1.80%
0.00
0.00
အမြတ်
6.22 USD
TOK_GAJAH
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
6.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
35.59 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00