ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၂
1.31474
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31474
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၅
1.31140
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.24 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
1.29793
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.71 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29793
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၅
1.29237
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.27 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29237
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၀၆
1.28697
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-30.67 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၁၇:၂၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-30.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၅၂
1.28353
1.31754
0.00000
0.00000
အမြတ်
-34.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၁၁.၂၀၁၉ ၀၉:၅၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28353
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-34.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၃:၅၂
1.27921
1.31754
0.00000
1.26860
အမြတ်
-38.43 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၆:၅၃:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27921
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-38.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26860
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၂
108.214
108.604
0.000
0.000
အမြတ်
-3.69 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၈:၅၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.214
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၄
108.012
108.604
0.000
107.930
အမြတ်
-5.55 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၁.၂၀၁၉ ၁၆:၂၈:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.012
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.604
အမြတ်ရယူခြင်း
107.930
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၄၇
1.26403
1.31754
0.00000
1.25647
အမြတ်
-53.61 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၀၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26403
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25647
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၅၈
1.26066
1.31754
0.00000
1.25593
အမြတ်
-56.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၀.၂၀၁၉ ၀၅:၃၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-56.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.31754
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25593
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၁
107.830
108.604
0.000
107.650
အမြတ်
-7.23 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၁၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.830
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.604
အမြတ်ရယူခြင်း
107.650
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၅၉
107.789
108.604
0.000
107.650
အမြတ်
-7.60 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ၁၇:၁၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
107.789
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-7.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
108.604
အမြတ်ရယူခြင်း
107.650