ကူးယူခြင်း
1 027.49 USD
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
27.96%
16.12%
0.00
0.00
အမြတ်
38.31 USD
CIKGOJES
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၆.၂၀၂၀ ၀၆:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
38.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1 027.49 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00