ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၅၈
0.97728
0.97732
0.00000
0.97835
အမြတ်
-0.06 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၁၁:၁၅:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.97728
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.97732
အမြတ်ရယူခြင်း
0.97835
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၅၀
0.66188
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.86 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၀ ၀၉:၀၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၂၂
0.66817
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.15 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၂.၂၀၂၀ ၀၂:၄၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66817
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၀၁
110.010
110.426
0.000
0.000
အမြတ်
-3.87 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၀ ၀၆:၅၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.010
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.426
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၂
109.798
110.426
0.000
0.000
အမြတ်
-5.79 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.798
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.426
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၃၃
0.67278
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.76 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၁၃:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67278
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၄
109.667
110.426
0.000
109.540
အမြတ်
-6.97 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၀ ၁၆:၁၈:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.667
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.426
အမြတ်ရယူခြင်း
109.540
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
0.67745
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.43 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67745
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၂
0.68224
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-22.22 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၁၇
0.68483
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-24.81 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68483
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၅၈
0.68692
0.66012
0.00000
0.00000
အမြတ်
-26.90 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၅
0.68769
0.66012
0.00000
0.68950
အမြတ်
-27.67 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-27.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68950
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၂
0.68871
0.66012
0.00000
0.68950
အမြတ်
-28.69 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၆:၃၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68871
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-28.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66012
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68950
ကူးယူခြင်း
39.51 USD
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၉
-48.31%
44.03%
0.00
0.00
အမြတ်
13.78 USD
TOK_GAJAH
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၅:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
13.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
39.51 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00