ရောင်းချမှု
10
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
1486.18
1512.72
0.00
0.00
အမြတ်
-26 540.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1486.18
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-26 540.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၉
1527.26
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
-14 980.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၄:၄၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1527.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-14 980.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၇
1530.26
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
-17 980.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1530.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-17 980.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၁၄
1533.59
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
-21 310.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1533.59
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-21 310.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၃၈
1503.92
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
8 360.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၁၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1503.92
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
8 360.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၁:၃၄
1481.45
1512.72
0.00
0.00
အမြတ်
-31 270.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1481.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-31 270.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၃၄
1459.58
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
52 700.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1459.58
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
52 700.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၄၇
1456.73
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
55 550.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1456.73
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
55 550.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
1451.96
1512.72
0.00
0.00
အမြတ်
-60 760.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1451.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-60 760.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
1404.78
1512.72
0.00
0.00
အမြတ်
-107 940.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1404.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-107 940.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
8
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၃၅
1419.18
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
74 480.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၂၁:၅၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1419.18
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
74 480.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
5
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၃၈:၅၉
1430.64
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
40 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၇.၂၀၁၉ ၀၈:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1430.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
40 820.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
9
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၃၀
1418.13
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
84 735.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၀၄:၃၁:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1418.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
84 735.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၄
1413.39
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
98 890.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1413.39
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
98 890.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၅၅
1414.75
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
97 530.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1414.75
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
97 530.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
1
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
1390.52
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-12 220.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1390.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-12 220.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ဝယ်ယူမှု
10
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၉:၀၇
1417.13
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
95 150.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1417.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
95 150.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
9
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၄၃
1419.78
1512.28
0.00
0.00
အမြတ်
83 250.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၆.၂၀၁၉ ၀၈:၃၆:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1419.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
83 250.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.28
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
2
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
1377.99
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-26 946.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1377.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-26 946.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
10
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
1353.17
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-159 550.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1353.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-159 550.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
10
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
1346.90
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-165 820.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1346.90
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-165 820.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
10
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၀၅
1339.66
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-173 060.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၅၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1339.66
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-173 060.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
10
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၇:၄၉
1333.21
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-179 510.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1333.21
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-179 510.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
1
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၄၃
1319.40
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-19 332.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၁၉:၀၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1319.40
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-19 332.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
1
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၂၈
1312.24
1512.72
0.00
1300.00
အမြတ်
-20 048.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၂၃:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1312.24
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-20 048.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
5
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
1288.06
1512.72
0.00
1280.00
အမြတ်
-112 330.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1288.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-112 330.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1280.00
ရောင်းချမှု
5
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၁၁
1286.89
1512.72
0.00
1280.00
အမြတ်
-112 915.00 USD
XAUUSD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၀၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1286.89
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-112 915.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1512.72
အမြတ်ရယူခြင်း
1280.00