ဝယ်ယူမှု
16
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
1502.25
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
33 520.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1502.25
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
33 520.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
1518.26
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
4 940.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1518.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4 940.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
1522.06
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
1 140.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1522.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1 140.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၇
1503.60
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
19 600.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၄:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1503.60
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
19 600.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
1524.73
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-306.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1524.73
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-306.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
1538.17
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-2 994.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1538.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 994.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
1544.50
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-4 260.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4 260.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
1541.43
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-3 646.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1541.43
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3 646.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
1544.48
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-4 256.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.48
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4 256.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
1549.94
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-5 348.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1549.94
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-5 348.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
1540.63
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-3 486.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1540.63
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3 486.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
1541.86
1523.20
0.00
0.00
အမြတ်
-3 732.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1541.86
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3 732.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.20
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
1486.18
1523.44
0.00
0.00
အမြတ်
-37 260.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၅၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1486.18
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-37 260.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၁:၃၄
1481.45
1523.44
0.00
0.00
အမြတ်
-41 990.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၈.၂၀၁၉ ၀၈:၄၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1481.45
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-41 990.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
1451.96
1523.44
0.00
0.00
အမြတ်
-71 480.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1451.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-71 480.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
1404.78
1523.44
0.00
0.00
အမြတ်
-118 660.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1404.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-118 660.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
1
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
1390.52
1523.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-13 292.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1390.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-13 292.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
2
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
1377.99
1523.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-29 090.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1377.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-29 090.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
9
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
1353.17
1523.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-153 243.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1353.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-153 243.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
8
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
1346.90
1523.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-141 232.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1346.90
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-141 232.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
4
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
1288.06
1523.44
0.00
1280.00
အမြတ်
-94 152.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1288.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-94 152.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1523.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1280.00