ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၄၃
140.231
140.060
0.000
141.500
အမြတ်
-157.35 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၂၁:၃၇:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.231
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-157.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.060
အမြတ်ရယူခြင်း
141.500
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၀၂
0.64187
0.64166
0.00000
0.64287
အမြတ်
-21.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၃:၂၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64187
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64166
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64287
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၄
140.579
140.060
0.000
141.500
အမြတ်
-477.56 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၁၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
140.579
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-477.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.060
အမြတ်ရယူခြင်း
141.500
ဝယ်ယူမှု
1
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၈
1.11454
1.11229
0.00000
1.12000
အမြတ်
-225.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၁:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11454
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-225.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.12000
ဝယ်ယူမှု
1
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၂၇
1.11724
1.11229
0.00000
1.12000
အမြတ်
-495.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-495.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.12000
ဝယ်ယူမှု
1
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၄၆
0.68800
0.68468
0.00000
0.69000
အမြတ်
-332.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၆:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-332.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68468
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69000
ဝယ်ယူမှု
1
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၂၃
141.202
140.060
0.000
141.500
အမြတ်
-1 050.81 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
141.202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1 050.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
140.060
အမြတ်ရယူခြင်း
141.500
ရောင်းချမှု
10
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၁၁
1480.75
1491.44
0.00
0.00
အမြတ်
-10 690.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၄:၄၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1480.75
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 690.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
1506.31
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-15 130.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1506.31
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-15 130.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
16
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
1502.25
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-17 712.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1502.25
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-17 712.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
1518.26
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-27 080.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၅၁:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1518.26
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-27 080.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
10
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
1522.06
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-30 880.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1522.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-30 880.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
1524.73
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-6 710.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1524.73
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-6 710.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
1538.17
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-9 398.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1538.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-9 398.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
1544.50
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-10 664.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၅:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.50
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 664.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
1541.43
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-10 050.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၃:၀၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1541.43
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 050.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
1544.48
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-10 660.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1544.48
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 660.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
1549.94
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-11 752.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1549.94
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11 752.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
1540.63
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-9 890.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၉:၀၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1540.63
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-9 890.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
2
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
1541.86
1491.18
0.00
0.00
အမြတ်
-10 136.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၀၅:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1541.86
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 136.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.18
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
1451.96
1491.44
0.00
0.00
အမြတ်
-39 480.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၀၁:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1451.96
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-39 480.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
10
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
1404.78
1491.44
0.00
0.00
အမြတ်
-86 660.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၈.၂၀၁၉ ၁၀:၅၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1404.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-86 660.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
1
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
1390.52
1491.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-10 092.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၄၀:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1390.52
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10 092.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
2
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
1377.99
1491.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-22 690.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1377.99
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-22 690.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
9
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
1353.17
1491.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-124 443.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၉:၂၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1353.17
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-124 443.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
8
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
1346.90
1491.44
0.00
1300.00
အမြတ်
-115 632.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၆.၂၀၁၉ ၀၆:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1346.90
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-115 632.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1300.00
ရောင်းချမှု
4
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
1288.06
1491.44
0.00
1280.00
အမြတ်
-81 352.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၅.၂၀၁၉ ၂၀:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1288.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-81 352.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1491.44
အမြတ်ရယူခြင်း
1280.00