ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၉
1.20958
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
0.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၈:၂၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20958
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၅
1.21040
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
0.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21040
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၆
1.21079
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21079
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၇
1.21120
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21120
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၅
1.21159
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၅၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21159
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၆
1.21215
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21215
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၄
1.21263
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21263
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၄
1.21340
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.05 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21340
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
1.21388
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၃၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21388
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၃
1.21430
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၂၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၂
1.21482
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21482
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
1.21521
1.21075
0.00000
1.21185
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21521
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21075
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21185