ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၅:၄၄
0.67683
0.67681
0.00000
0.68500
အမြတ်
-0.04 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၉:၀၅:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67683
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68500
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၃၄
0.62649
0.62785
0.00000
0.63000
အမြတ်
4.08 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62649
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.62785
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၃၁
0.68775
0.67681
0.00000
0.69285
အမြတ်
-21.88 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၇.၂၀၁၉ ၂၂:၁၉:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68775
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69285
ဝယ်ယူမှု
0.05
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၅
0.69065
0.67681
0.00000
0.69285
အမြတ်
-69.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69065
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-69.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69285
ဝယ်ယူမှု
0.04
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၅
0.69217
0.67681
0.00000
0.69285
အမြတ်
-61.44 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၁:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69217
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-61.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69285
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၅
0.69366
0.67681
0.00000
0.69285
အမြတ်
-50.55 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69366
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-50.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69285
ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၆
0.69497
0.67681
0.00000
0.69285
အမြတ်
-36.32 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၀၃:၅၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.69497
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67681
အမြတ်ရယူခြင်း
0.69285