ဝယ်ယူမှု
0.02
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၀
1.07095
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-10.89 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၇:၄၆:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07095
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၆
1.07383
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-25.25 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07383
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၃
1.07448
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-36.35 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07448
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-36.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၈
1.07441
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-45.07 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၅၃:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.04
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၃၂
1.08157
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-65.60 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၀ ၁၉:၃၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08157
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.03
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၉
1.08489
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-59.47 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၅:၀၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08489
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၇
1.08811
1.06567
0.00000
1.07911
အမြတ်
-46.29 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၆:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08811
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06567
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07911