ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၃၈
0.98435
0.98343
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.36 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၂.၂၀၁၉ ၀၀:၄၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98343
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
0.65641
0.66068
0.00000
0.00000
အမြတ်
-43.70 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65641
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
0.65550
0.66068
0.00000
0.00000
အမြတ်
-52.80 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၂:၂၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65550
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-52.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
0.65348
0.66068
0.00000
0.00000
အမြတ်
-73.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၅:၄၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65348
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၂
0.98960
0.98343
0.00000
0.00000
အမြတ်
-63.74 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၄၀:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.98960
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-63.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98343
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
0.99070
0.98343
0.00000
0.00000
အမြတ်
-74.92 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99070
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-74.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98343
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၃
0.65170
0.66068
0.00000
0.00000
အမြတ်
-90.80 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၂၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65170
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၅
0.99169
0.98343
0.00000
0.00000
အမြတ်
-84.99 USD
USDCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.99169
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-84.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.98343
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.1
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
0.65068
0.66068
0.00000
0.00000
အမြတ်
-101.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၄၁:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.65068
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-101.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.66068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000