ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၅
0.71300
0.71342
0.00000
0.72227
အမြတ်
0.42 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၄:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71342
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72227
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၃
0.71500
0.71342
0.00000
0.72235
အမြတ်
-1.58 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၆:၄၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71342
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72235
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၄
0.71754
0.71342
0.00000
0.72223
အမြတ်
-4.12 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၁၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71754
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71342
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72223
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၀၆
0.72090
0.71342
0.00000
0.72223
အမြတ်
-7.48 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၁ ၁၃:၅၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72090
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71342
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72223
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၄၄
0.72619
0.71342
0.00000
0.72231
အမြတ်
-12.77 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72619
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.71342
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72231
ကူးယူခြင်း
49.23 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၄၈
24.67%
282.80%
0.00
0.00
အမြတ်
22.40 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
22.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
49.23 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00