ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၁
110.155
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-0.32 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၅၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.155
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၂
110.164
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-0.24 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၁.၂၀၂၀ ၁၈:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.164
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၁:၄၅
76.000
75.736
0.000
0.000
အမြတ်
11.98 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၂:၁၁:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
76.000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
11.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၇
110.016
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-1.58 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၅၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.016
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၄၆
109.829
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-3.28 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.829
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၄
109.854
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-3.05 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၁:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.854
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
109.625
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-5.13 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာရောင်းချ
0.05
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၄
76.500
75.686
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
76.500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.686
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၉
75.500
75.736
0.000
0.000
အမြတ်
-10.71 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
75.500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၄၄
109.424
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-34.76 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၉
121.443
122.185
0.000
0.000
အမြတ်
-6.74 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.185
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၉
74.912
75.736
0.000
0.000
အမြတ်
-37.39 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၆
109.079
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-50.41 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.079
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-50.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
108.709
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-67.20 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-67.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၄
108.404
110.190
0.000
0.000
အမြတ်
-81.04 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-81.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.190
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၆
74.490
75.736
0.000
0.000
အမြတ်
-56.54 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-56.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.736
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ကူးယူခြင်း
81.84 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
146.84%
-63.75%
0.00
0.00
အမြတ်
17.15 USD
GnikAzam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
17.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
81.84 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
109.71 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
6.05%
87.90%
0.00
0.00
အမြတ်
73.82 USD
Ohlc32
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
73.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
109.71 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
124.52 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
7.05%
21.10%
0.00
0.00
အမြတ်
35.82 USD
RGB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
35.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
124.52 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
190.65 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
277.12%
824.61%
0.00
0.00
အမြတ်
278.52 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
278.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
190.65 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
အမြတ်
381.72 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
381.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00