ရောင်းချမှု
0.16
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၃
126.484
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
0.24 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၅၆:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ရောင်းချမှု
0.16
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၄၉
1.21349
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၃:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21349
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.08
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၅၁
1.21328
1.21244
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.07 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21328
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.07
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၀၂
1.21022
1.21244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21022
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၈
1.20966
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-0.42 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၈:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.14
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၁၆
1.20740
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-0.71 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.06
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၁၀
1.20724
1.21244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၁၃
1.20425
1.21244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၄၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20425
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.15
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၆
126.180
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-0.22 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၂၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.180
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ရောင်းချမှု
0.14
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၁၁
125.885
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-0.60 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.885
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.14
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ရောင်းချမှု
0.13
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၅၃
1.20433
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-1.05 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၇:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20433
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၀
1.20157
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-1.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20157
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.13
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၇
125.448
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-1.10 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.448
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ရောင်းချမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၀
125.283
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-1.21 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.283
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ကူးယူခြင်း
7.61 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၃၄
157.95%
112.41%
0.00
0.00
အမြတ်
-2.39 USD
PIPS DIGGER
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.61 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.11
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၁၅
1.19856
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-1.53 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19856
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.11
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၄၅
124.987
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-1.42 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.987
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ရောင်းချမှု
0.1
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၀၀
1.19560
1.21244
0.00000
1.20220
အမြတ်
-1.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၀၇:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20220
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
124.684
126.330
0.000
125.176
အမြတ်
-1.58 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
126.330
အမြတ်ရယူခြင်း
125.176
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၁
1860.00
1837.98
0.00
1885.00
အမြတ်
-4.40 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၂၀ ၀၇:၄၅:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1860.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1837.98
အမြတ်ရယူခြင်း
1885.00
ဝယ်ယူမှု
0.2
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၂
1867.19
1837.98
0.00
1885.00
အမြတ်
-5.84 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1867.19
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-5.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.2
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1837.98
အမြတ်ရယူခြင်း
1885.00
ရောင်းချမှု
0.19
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
0.88872
0.90045
0.00000
0.88600
အမြတ်
-1.74 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88872
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90045
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88600
ရောင်းချမှု
0.03
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
1.17131
1.21244
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.23 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17131
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.21244
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
45.10 USD
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
2013.49%
902.56%
0.00
0.00
အမြတ်
-3.74 USD
benxfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၅၄:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
45.10 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
14.65 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
24.67%
115.98%
0.00
0.00
အမြတ်
5.44 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
5.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
14.65 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
38.36 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
195.56%
66.08%
0.00
0.00
အမြတ်
9.31 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
9.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
38.36 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
46.39%
342.01%
0.00
0.00
အမြတ်
178.30 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
178.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00