ဝယ်ယူမှု
5.51
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၉
1.08196
1.07640
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2 037.77 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2 037.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07640
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1.51
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၄
1.99776
1.97630
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2 069.06 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၂၉:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.99776
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2 069.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97630
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၀
1.07720
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
6.61 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
6.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.44
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၇
1.07476
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-57.53 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07476
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-57.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
1.94870
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-513.64 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-513.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
1.94440
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-592.10 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94440
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-592.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၅
1.94241
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-780.09 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-780.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၉
1.93967
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-678.41 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-678.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
1.93786
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-539.71 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-539.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၃
1.93686
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-553.55 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-553.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
1.97653
0.00000
0.00000
အမြတ်
-564.07 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-564.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.97653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၇
1.07214
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-106.42 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07214
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-106.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
1.07092
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-134.05 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07092
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-134.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
1.07084
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-192.48 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07084
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-192.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.43
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
1.06953
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-197.73 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06953
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-197.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
80.78 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
277.12%
228.69%
0.00
0.00
အမြတ်
-16.56 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-16.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
80.78 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
1.06873
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-260.19 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-260.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
1.06820
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-277.20 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-277.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.8
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
1.06786
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-451.94 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-451.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
1.06734
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-131.48 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-131.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
1.06734
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-131.48 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-131.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
1.06734
1.07652
0.00000
0.00000
အမြတ်
-173.31 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-173.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07652
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
202.66 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
86.19%
-8.21%
0.00
0.00
အမြတ်
107.13 USD
LCFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
107.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
202.66 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
274.26 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
85.54%
584.61%
0.00
0.00
အမြတ်
541.44 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
541.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
274.26 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00