ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၄၂
0.71306
0.70531
0.00000
0.71606
အမြတ်
-7.75 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၁၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71306
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70531
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71606
ကူးယူခြင်း
8.66 USD
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၀၀
53.95%
25.82%
0.00
0.00
အမြတ်
-1.34 USD
PerangSUCI
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၃၃:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.66 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
10.76 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
24.67%
33.23%
0.00
0.00
အမြတ်
0.87 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.76 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
51.26 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
195.56%
202.58%
0.00
0.00
အမြတ်
1.39 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
51.26 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
123.96 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
88.13%
-100.00%
0.00
0.00
အမြတ်
134.96 USD
AKMAL919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
134.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
123.96 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
11.51 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၅
128.85%
196.07%
0.00
0.00
အမြတ်
2.88 USD
SabilillahFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
11.51 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
7.28 USD
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၇:၅၉
104.22%
145.12%
0.00
0.00
အမြတ်
-1.67 USD
ALQASSAM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.28 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
140.22 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
46.39%
95.09%
0.00
0.00
အမြတ်
122.53 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
122.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
140.22 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00