ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၁၉
1763.60
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
19.64 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1763.60
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
19.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၈
1766.78
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
13.28 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1766.78
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
13.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၈
1773.13
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
0.58 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1773.13
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၀
1773.30
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
0.24 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1773.30
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
1775.64
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
-2.22 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1775.64
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၉
133.513
134.150
0.000
0.000
အမြတ်
-5.92 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
133.513
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.150
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၇
1.68585
1.69249
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.90 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၀၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.68585
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.69249
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၆
1.52182
1.52507
0.00000
0.00000
အမြတ်
4.79 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.52182
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52507
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
1.52148
1.52507
0.00000
0.00000
အမြတ်
5.29 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.52148
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52507
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၀၄
1.52099
1.52559
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.78 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.52099
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52559
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
107.85 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၂
7064.97%
12579.83%
0.00
0.00
အမြတ်
82.76 USD
EXPproject
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၂:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
82.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
107.85 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
104.90 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
46.39%
55.29%
0.00
0.00
အမြတ်
8.42 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
8.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
104.90 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
10.49 USD
၂၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၁၄
10.85%
26.12%
0.00
0.00
အမြတ်
0.65 USD
juggernautFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၃:၂၆:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.49 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
132.38 USD
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၀၅
209.55%
293.41%
0.00
0.00
အမြတ်
40.68 USD
suterafx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
40.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
132.38 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၈
1751.11
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
22.31 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1751.11
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
22.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၅၇
1760.92
1773.42
0.00
0.00
အမြတ်
12.50 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၂၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1760.92
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
12.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1773.42
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၀၉
1730.00
1776.82
0.00
0.00
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၁၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1730.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
64.07 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၃၀
2048.88%
931.27%
0.00
0.00
အမြတ်
2.04 USD
BuIgar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၂၄:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
64.07 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
9.64 USD
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၅၇
4.47%
-49.22%
0.00
0.00
အမြတ်
-10.34 USD
NurHas
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၀ ၀၇:၂၃:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.64 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၇
120.453
120.872
0.000
0.000
အမြတ်
3.89 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၂:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.453
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
3.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.872
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ကူးယူခြင်း
11.56 USD
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၅၂
175.32%
192.84%
0.00
0.00
အမြတ်
1.86 USD
PetikJagung
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၈:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
1.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
11.56 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၂
1119.88%
16.30%
0.00
0.00
အမြတ်
-91.71 USD
BrickFactory
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-91.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၀၆
119.705
120.872
0.000
0.000
အမြတ်
21.72 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.705
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
21.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.872
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.09
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၂၅
1741.54
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-317.52 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1741.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-317.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.07
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၅
1739.41
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-261.87 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1739.41
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-261.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၃
1736.62
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-201.00 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1736.62
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-201.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
1734.97
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-209.25 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1734.97
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-209.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.02
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၈
1734.37
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-84.90 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၅:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1734.37
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-84.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၂
1734.54
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-169.12 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၂၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1734.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-169.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၃
1732.15
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-178.68 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1732.15
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-178.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၆
1729.75
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-188.28 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1729.75
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-188.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.02
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၂
1725.20
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-103.24 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၀၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1725.20
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-103.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ရောင်းချမှု
0.02
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
1722.57
1776.82
0.00
1730.00
အမြတ်
-108.50 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၃၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1722.57
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-108.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1776.82
အမြတ်ရယူခြင်း
1730.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၄
119.863
120.872
0.000
122.400
အမြတ်
9.38 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.863
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
9.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.872
အမြတ်ရယူခြင်း
122.400
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၁၉
120.411
120.872
0.000
122.400
အမြတ်
8.58 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၂:၃၈:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.411
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
8.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.872
အမြတ်ရယူခြင်း
122.400
ကူးယူခြင်း
9.98 USD
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၇
132.14%
138.80%
0.00
0.00
အမြတ်
0.03 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၄၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
9.98 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၁၃
135.060
134.071
0.000
135.200
အမြတ်
-18.40 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၀ ၀၂:၂၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
135.060
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-18.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
134.071
အမြတ်ရယူခြင်း
135.200
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၃
1.70753
1.69178
0.00000
1.71000
အမြတ်
-11.61 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၈:၄၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.70753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.69178
အမြတ်ရယူခြင်း
1.71000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၃
1.70861
1.69178
0.00000
1.71000
အမြတ်
-12.41 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၁၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.70861
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.69178
အမြတ်ရယူခြင်း
1.71000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၄၁
120.745
120.872
0.000
122.400
အမြတ်
1.18 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၂၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.745
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.872
အမြတ်ရယူခြင်း
122.400
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၃၈
1.51902
1.52559
0.00000
1.51200
အမြတ်
-4.84 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၀ ၂၁:၄၁:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51902
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52559
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51200
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၀
1.51399
1.52559
0.00000
1.51200
အမြတ်
-8.55 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၅:၄၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51399
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52559
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51200
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၀၈
1.51061
1.52559
0.00000
1.51200
အမြတ်
-11.04 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၆.၂၀၂၀ ၁၃:၄၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51061
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52559
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51200
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၀၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၀၄
0.00%
-99.33%
0.00
0.00
အမြတ်
-99.54 USD
II
Ira24
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၆.၂၀၂၀ ၁၄:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-99.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၁
1.50850
1.52559
0.00000
1.51200
အမြတ်
-12.60 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၄:၁၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.50850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.52559
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51200
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
119.828
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-10.04 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.828
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-10.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
119.519
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-12.91 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.519
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
119.162
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-16.23 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.162
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-16.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၃
118.812
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-19.49 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
118.812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-19.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ကူးယူခြင်း
59.30 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၃၀
29.50%
19.25%
0.00
0.00
အမြတ်
24.83 USD
ScalpingTiger
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
24.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
59.30 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
117.141
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-35.03 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.141
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-35.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၁
116.926
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-37.03 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၈
116.764
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-38.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.764
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-38.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၃
116.622
120.907
0.000
117.528
အမြတ်
-39.86 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.622
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-39.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
120.907
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528