ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၂၂
1.11338
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-16.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၈:၅၇:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11338
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၅
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11374
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၂
1.11378
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11378
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၈
1.11374
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-20.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11374
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-20.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၆
1.11368
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11368
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.1
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၄
1.11359
1.11169
0.00000
0.00000
အမြတ်
-19.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11359
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11169
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
215.51 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
146.84%
450.46%
0.00
0.00
အမြတ်
143.98 USD
GnikAzam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
143.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
215.51 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
1.42 USD
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၂၇
123.53%
-92.18%
0.00
0.00
အမြတ်
-44.35 USD
FIBOSNRSCALPER
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၁.၂၀၁၉ ၀၃:၄၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-44.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.42 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
2.83 USD
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၂
37.84%
-57.90%
0.00
0.00
အမြတ်
-44.65 USD
nabila96
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၁.၂၀၁၉ ၁၂:၄၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-44.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.83 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
69.78 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
6.05%
43.39%
0.00
0.00
အမြတ်
27.44 USD
Ohlc32
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
27.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
69.78 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၄၁
196.66%
425.08%
0.00
0.00
အမြတ်
-69.45 USD
SQD_Trainer
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-69.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
117.27 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
7.05%
29.79%
0.00
0.00
အမြတ်
24.79 USD
RGB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
24.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
117.27 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
118.04 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
277.12%
355.37%
0.00
0.00
အမြတ်
78.73 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
78.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
118.04 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
203.61 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
85.54%
640.88%
0.00
0.00
အမြတ်
579.50 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
579.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
203.61 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00