ရောင်းချမှု
0.02
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၅
2.09201
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၄.၂၀၂၀ ၂၀:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.09201
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
21.95 USD
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၁၄
166.24%
171.00%
0.00
0.00
အမြတ်
2.29 USD
Rotero26
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၈:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
2.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
21.95 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၅၂
2.07009
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၅၂:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.07009
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၆
2.06381
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.34 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၂:၀၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.06381
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၄၉
2.06130
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.06130
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၂၄
2.06013
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၅၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.06013
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၄၂
2.05818
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၁:၄၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.05818
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၀၂
2.05430
2.09311
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.46 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
2.05430
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
2.09311
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၅၄
0.84664
0.85305
0.00000
0.84200
အမြတ်
-0.05 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၉:၂၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84664
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85305
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84200
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၀၉
0.84250
0.85305
0.00000
0.84200
အမြတ်
-0.07 USD
AUDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၀ ၀၈:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85305
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84200
ကူးယူခြင်း
21.44 USD
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၁၀
9132.70%
11792.37%
0.00
0.00
အမြတ်
5.25 USD
BuIgar
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၃.၂၀၂၀ ၁၀:၄၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
5.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
21.44 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00