ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၃
1.19009
1.19379
0.00000
1.20763
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19009
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20763
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၃၅
1.39025
1.39454
0.00000
1.40810
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၆.၂၀၂၁ ၁၉:၄၂:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39025
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39454
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40810
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၅၈
1.40290
1.39454
0.00000
1.40795
အမြတ်
-0.42 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.40290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39454
အမြတ်ရယူခြင်း
1.40795
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၉
1.20488
1.19379
0.00000
1.20682
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၆.၂၀၂၁ ၂၁:၂၉:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.20488
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19379
အမြတ်ရယူခြင်း
1.20682
ကူးယူခြင်း
50.10 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၄၈
24.67%
304.88%
0.00
0.00
အမြတ်
23.50 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
23.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50.10 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00