ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၀
1.07720
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-59.28 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၂၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-59.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.44
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၇
1.07476
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-158.21 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07476
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-158.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.44
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
1.94870
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-326.67 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-326.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
1.94440
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-405.97 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၅၆:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94440
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-405.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၅
1.94241
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-549.51 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.94241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-549.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၉
1.93967
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-493.19 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၁:၀၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93967
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-493.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
1.93786
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-399.46 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၂၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-399.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၃
1.93686
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-413.45 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-413.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
1.93610
1.96610
0.00000
0.00000
အမြတ်
-424.08 USD
GBPNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၀၀:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.93610
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-424.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.96610
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၇
1.07214
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-189.42 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၉.၂၀၁၉ ၀၂:၂၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07214
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-189.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.36
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
1.07092
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-217.35 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07092
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-217.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.36
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
1.07084
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-310.50 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07084
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-310.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.43
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
1.06953
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-297.62 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၄၄:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06953
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-297.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.43
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
71.71 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
277.12%
215.85%
0.00
0.00
အမြတ်
-25.63 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-25.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
71.71 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
1.06873
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-378.93 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၈:၂၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-378.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.51
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
1.06820
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-396.12 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၂:၄၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-396.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.51
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.8
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
1.06786
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-638.66 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၃၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-638.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.8
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
1.06734
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-182.91 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-182.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.22
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
1.06734
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-182.91 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-182.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.22
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.29
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
1.06734
1.08010
0.00000
0.00000
အမြတ်
-241.11 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-241.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.29
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.08010
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
91.46 USD
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
86.19%
45.91%
0.00
0.00
အမြတ်
-4.07 USD
LCFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၉.၂၀၁၉ ၁၆:၀၄:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-4.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
91.46 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
220.31 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
85.54%
455.20%
0.00
0.00
အမြတ်
487.49 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
487.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
220.31 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00