ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၅၄
1.10859
1.10843
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၁.၂၀၂၀ ၀၀:၀၂:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10859
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10843
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၇
1.11118
1.10843
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.75 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၀၁:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11118
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10843
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၄၆
109.829
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-2.12 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၅:၅၃:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.829
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
109.625
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-3.97 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၁၀:၀၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာရောင်းချ
0.05
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၄
76.500
75.277
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၁.၂၀၂၀ ၀၇:၂၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
76.500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.277
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၄၄
109.424
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-28.98 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၁၃:၂၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.424
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၉
121.443
122.008
0.000
0.000
အမြတ်
-5.13 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
121.443
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-5.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
122.008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၉
74.912
75.305
0.000
0.000
အမြတ်
-17.86 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.912
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-17.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.305
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၆
109.079
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-44.66 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၁.၂၀၂၀ ၀၁:၂၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
109.079
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-44.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
108.709
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-61.47 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၁၄:၀၄:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.709
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-61.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၄
108.404
110.062
0.000
0.000
အမြတ်
-75.32 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
108.404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-75.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
110.062
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.05
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၆
74.490
75.305
0.000
0.000
အမြတ်
-37.03 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
74.490
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-37.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
75.305
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ကူးယူခြင်း
68.20 USD
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
146.84%
-71.26%
0.00
0.00
အမြတ်
3.51 USD
GnikAzam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၁၁.၂၀၁၉ ၁၅:၂၉:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
3.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
68.20 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
113.38 USD
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
6.05%
86.06%
0.00
0.00
အမြတ်
77.49 USD
Ohlc32
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၁.၂၀၁၉ ၀၇:၄၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
77.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
113.38 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
133.83 USD
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
7.05%
33.46%
0.00
0.00
အမြတ်
45.33 USD
RGB
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၉.၂၀၁၉ ၀၄:၁၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
45.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
133.83 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
178.46 USD
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
277.12%
574.03%
0.00
0.00
အမြတ်
267.41 USD
bkhe31
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၉.၂၀၁၉ ၀၆:၃၃:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
267.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
178.46 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
99.91 USD
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
85.54%
-90.65%
0.00
0.00
အမြတ်
381.63 USD
MoneSTER_KSM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၁၈ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
381.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
99.91 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00