ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၀၅
1.18478
1.18559
1.18546
0.00000
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18478
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.18546
အမြတ်
0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18559
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၃:၀၂
1.18460
1.18571
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၉.၂၀၂၀ ၀၁:၅၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18460
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၁၄
0.91755
0.91575
0.00000
0.91539
အမြတ်
0.05 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၁၇:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91755
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91575
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91539
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
0.91557
0.91575
0.00000
0.91539
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၅:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91557
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91575
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91539
မှာရောင်းချ
0.11
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၁၁
1.19000
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၈:၁၆
1.18800
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၂၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၁
1.18229
1.18571
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၃၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18229
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၈
1.17952
1.18571
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၀၇:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17952
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၅၃
1.17671
1.18571
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17671
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၃
1.17517
1.18571
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၆:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၁
1.18985
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၉.၂၀၂၀ ၀၈:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18985
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
10.40 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
24.67%
27.97%
0.00
0.00
အမြတ်
0.45 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10.40 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
50.78 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
195.56%
199.69%
0.00
0.00
အမြတ်
0.85 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
0.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50.78 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၄၆
1.19241
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၂၀:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19241
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၃၀
1.19340
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၅၉:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19340
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၆
1.19461
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၅:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19461
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.09 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၂
1.19561
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၂၂:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19561
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၈
1.19662
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19662
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၀၆
485.09
440.80
0.00
0.00
အမြတ်
-0.45 USD
#TSLA
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
485.09
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
440.80
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
1
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၁
131.27
106.66
0.00
0.00
အမြတ်
-0.25 USD
#AAPL
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၄၈:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.27
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
106.66
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.05
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၀၁
1.19766
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.61 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19766
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၀
1.19948
1.18548
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19948
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18548
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
124.49 USD
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
88.13%
-100.00%
0.00
0.00
အမြတ်
134.49 USD
AKMAL919
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၅၆:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
134.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
124.49 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၂
1.17367
1.18571
0.00000
1.17150
အမြတ်
-0.12 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၄၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17367
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၂
1.17287
1.18571
0.00000
1.17150
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၉:၀၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17287
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17150
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၅၂
1.17236
1.18571
0.00000
1.17150
အမြတ်
-0.13 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၅၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17236
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17150
ရောင်းချမှု
0.05
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၅၀
1.17184
1.18571
0.00000
1.17150
အမြတ်
-0.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၂၀ ၀၈:၂၂:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17184
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18571
အမြတ်ရယူခြင်း
1.17150
ကူးယူခြင်း
13.26 USD
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၅
128.85%
222.71%
0.00
0.00
အမြတ်
4.38 USD
SabilillahFX
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၂၂:၁၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13.26 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
13.17 USD
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၇:၅၉
104.22%
317.66%
0.00
0.00
အမြတ်
4.21 USD
ALQASSAM
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
13.17 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
187.30 USD
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
46.39%
175.89%
0.00
0.00
အမြတ်
169.61 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၅၄:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
169.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
187.30 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00