ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၆
1.53410
1.53038
0.00000
1.52549
အမြတ်
2.70 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.53410
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.52549
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
119.828
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-0.03 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.828
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
119.519
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-2.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.519
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-2.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၀
1.70107
1.70229
0.00000
1.69292
အမြတ်
-0.88 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၃၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.70107
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.69292
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၅
1.53101
1.53038
0.00000
1.52549
အမြတ်
0.46 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၁၅:၃၆:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.53101
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.52549
ရောင်းချမှု
0.01
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၀၁
1.52708
1.53038
0.00000
1.51934
အမြတ်
-2.39 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၄:၀၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.52708
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51934
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
119.162
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-6.21 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၉:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
119.162
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၄
1.52204
1.53038
0.00000
1.51934
အမြတ်
-6.05 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၁၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.52204
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.51934
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
1.69567
1.70229
0.00000
1.69292
အမြတ်
-4.80 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၅၅:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.69567
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.69292
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၄
1.69077
1.70229
0.00000
1.68363
အမြတ်
-8.36 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၁၅:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.69077
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.68363
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
1.68517
1.70229
0.00000
1.68363
အမြတ်
-12.42 USD
GBPCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.68517
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.42 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.70229
အမြတ်ရယူခြင်း
1.68363
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၈
1.51683
1.53038
0.00000
1.50866
အမြတ်
-9.83 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51683
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.50866
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၃
118.812
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-9.45 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၄:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
118.812
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-9.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၀၃
1.51167
1.53038
0.00000
1.50866
အမြတ်
-13.58 USD
EURCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၅.၂၀၂၀ ၁၂:၄၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.51167
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.53038
အမြတ်ရယူခြင်း
1.50866
ကူးယူခြင်း
129.76 USD
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၃၀
29.50%
38.81%
0.00
0.00
အမြတ်
56.83 USD
ScalpingTiger
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၅.၂၀၂၀ ၀၂:၀၃:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
56.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
129.76 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
117.141
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-24.94 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၄၈:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.141
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-24.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၁
116.926
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-26.94 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.926
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-26.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၈
116.764
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-28.44 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၂၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.764
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-28.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၃
116.622
119.832
0.000
117.528
အမြတ်
-29.76 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၆:၄၂:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
116.622
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
119.832
အမြတ်ရယူခြင်း
117.528
ကူးယူခြင်း
0.00 USD
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
33.23%
-72.70%
0.00
0.00
အမြတ်
20.75 USD
MA
Afifie13
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၅.၂၀၂၀ ၀၃:၃၀:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
20.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
17.18 USD
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
107.19%
66.24%
0.00
0.00
အမြတ်
9.07 USD
PerangSUCI
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၅.၂၀၂၀ ၁၈:၃၃:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
9.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
17.18 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
12.66 USD
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၀၈
836.18%
932.31%
0.00
0.00
အမြတ်
4.00 USD
Fifi
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၄.၂၀၂၀ ၀၂:၅၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
4.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
12.66 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00