ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၀၁
105.391
106.881
0.000
105.191
အမြတ်
-0.14 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၅၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
105.391
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
106.881
အမြတ်ရယူခြင်း
105.191
ရောင်းချမှု
2.56
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၈
1.09571
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-17.57 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၁၆:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09571
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.56
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ရောင်းချမှု
1.28
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၃၃
1.09370
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-11.59 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ရောင်းချမှု
0.64
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၂
1.09166
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-7.22 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၄:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.09166
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.64
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၃
1810.54
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.31 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.54
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၆
1810.63
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.32 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၃၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.63
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၂
1810.88
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.35 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.88
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၄၁
1810.95
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.36 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.95
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၉
1810.81
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.34 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.81
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
1810.66
1716.30
0.00
1815.00
အမြတ်
-11.32 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၉:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.66
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-11.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1815.00
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၂
1.53734
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.27 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.53734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၈
117.441
116.382
0.000
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
CHFJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၅၆:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
117.441
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
116.382
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.32
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၄၉
1.08966
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-4.30 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၅၉:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.32
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ရောင်းချမှု
0.16
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၁၉
1.08765
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-2.50 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၃:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08765
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ရောင်းချမှု
0.08
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၇
1.08564
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-1.43 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၂၈:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08564
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.08
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ဝယ်ယူမှု
0.07
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၃၈
1.55093
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.55093
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.05
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၈
147.585
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.39 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.585
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ဝယ်ယူမှု
0.06
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၇
1.55521
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.29 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၇:၅၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.55521
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.04
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၅
1.08364
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-0.80 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၆:၀၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08364
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ရောင်းချမှု
0.05
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၈
147.102
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.61 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၀၁:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
147.102
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.02
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၉:၃၈
1.08165
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-0.44 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၄၉:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ဝယ်ယူမှု
0.05
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၁၆
1.56032
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.44 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၂၁:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.56032
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၂
1809.42
1716.30
0.00
1870.00
အမြတ်
-1.86 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1809.42
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1870.00
ရောင်းချမှု
0.04
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၃
146.609
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.67 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၃၉:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
146.609
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
1.07965
1.10201
0.00000
1.09052
အမြတ်
-0.24 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၁ ၁၀:၁၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07965
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.10201
အမြတ်ရယူခြင်း
1.09052
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၅၅
1.56531
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.51 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၁၅:၄၃:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.56531
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.02
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၄၂
1819.76
1716.30
0.00
1860.00
အမြတ်
-2.07 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၂.၂၀၂၁ ၀၉:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1819.76
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1860.00
ဝယ်ယူမှု
0.04
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၁၀
1.57031
1.54898
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
EURAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၁၁:၅၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.57031
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.54898
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၄၆
1837.47
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-3.64 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၂.၂၀၂၁ ၀၂:၀၄:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1837.47
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ကူးယူခြင်း
182.55 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၉
873.02%
824.21%
0.00
0.00
အမြတ်
22.28 USD
SFT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၁ ၁၄:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
22.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
182.55 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၃
1788.79
1716.30
0.00
1900.00
အမြတ်
-0.72 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1788.79
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1900.00
ဝယ်ယူမှု
0.13
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၆
1800.00
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-10.88 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၀၂.၂၀၂၁ ၁၆:၀၄:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1800.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-10.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၀၅
1843.35
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-1.27 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၉.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၂၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1843.35
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-1.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၃၅:၄၅
1820.00
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-13.48 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1820.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-13.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၃၅:၄၅
1810.00
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-12.18 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၁.၂၀၂၁ ၀၁:၃၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1810.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-12.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.13
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
1825.00
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-14.13 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1825.00
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-14.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.03
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၁
1825.14
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-3.27 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၃:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1825.14
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-3.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.12
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၉
1835.06
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-14.25 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၁.၂၀၂၁ ၂၀:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1835.06
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-14.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ဝယ်ယူမှု
0.15
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၃၄
1904.89
1716.30
0.00
1850.00
အမြတ်
-28.29 USD
XAUUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1904.89
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-28.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1716.30
အမြတ်ရယူခြင်း
1850.00
ရောင်းချမှု
0.05
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၅၅
79.698
82.810
0.000
0.000
အမြတ်
-1.46 USD
AUDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၁.၂၀၂၁ ၀၃:၃၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
79.698
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
82.810
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၂၅
0.75716
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.53 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၂:၁၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75716
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၄
1.28591
1.26849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၂၂:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28591
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၂၂
1.28535
1.26849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
USDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၂၀:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28535
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.13 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.26849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၄
0.75733
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.18 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75733
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၀၈
1.34750
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၉:၃၁:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34750
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၄၇
139.600
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.82 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
139.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၄၃
1.34876
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၃၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34876
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၂၇
1.34032
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၀:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34032
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၆
0.70692
0.72239
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၁၁:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72239
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၃
0.75538
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၀၇:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75538
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၂၇
0.75603
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၂၆:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75603
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၂၀
0.70770
0.72239
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၄:၁၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70770
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72239
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၄
138.678
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.91 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
138.678
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၆
1.34106
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.47 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၁၀:၂၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34106
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၇:၄၂
0.75471
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.60 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၁၂.၂၀၂၀ ၀၈:၂၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75471
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၂
1.33425
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၂၁:၃၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33425
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၅၇
1.33036
1.38849
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.58 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၈:၀၁:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33036
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.38849
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၃
138.101
148.412
0.000
0.000
အမြတ်
-0.96 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၈:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
138.101
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
148.412
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၈
0.70344
0.72239
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.70344
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72239
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၅
0.75210
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၅၆:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75210
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၄၇
0.75283
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၁:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.75283
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၅၇
0.73990
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.05 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၁၇:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73990
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၃၇
0.74045
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.03 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၉:၁၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၄:၃၄
0.74097
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.02 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၁၂.၂၀၂၀ ၀၂:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74097
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.03
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၅
0.73902
0.77483
0.00000
0.00000
အမြတ်
-1.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၂.၂၀၂၀ ၁၁:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73902
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.77483
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.12
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၀
125.283
128.280
0.000
124.834
အမြတ်
-3.36 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၄၉:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.283
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.280
အမြတ်ရယူခြင်း
124.834
ကူးယူခြင်း
8.83 USD
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၃၄
157.95%
220.41%
0.00
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
EA HANG JEBAT
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၆:၂၆:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
8.83 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ရောင်းချမှု
0.11
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၄၅
124.987
128.280
0.000
124.834
အမြတ်
-3.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၂.၂၀၂၀ ၁၅:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.987
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.11
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.280
အမြတ်ရယူခြင်း
124.834
ရောင်းချမှု
0.1
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
124.684
128.280
0.000
124.834
အမြတ်
-3.36 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၁.၂၀၂၀ ၁၈:၁၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.684
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-3.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
128.280
အမြတ်ရယူခြင်း
124.834
ရောင်းချမှု
0.19
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
0.88872
0.91653
0.00000
0.88600
အမြတ်
-4.16 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၁၁.၂၀၂၀ ၀၆:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88872
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.19
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91653
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88600
ရောင်းချမှု
0.03
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
1.17131
1.20032
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၀၄:၁၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17131
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.20032
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ကူးယူခြင်း
37.59 USD
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
24.67%
200.06%
0.00
0.00
အမြတ်
9.48 USD
GPSrobot
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၂၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
9.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
37.59 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
29.99 USD
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
195.56%
385.52%
0.00
0.00
အမြတ်
11.65 USD
Farhanfx
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၁၄:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
11.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
29.99 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00