ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၄၀
1.92413
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.11 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92413
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၄၇
1.92140
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.98 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၃၀:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.92140
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၃၁:၁၁
0.84392
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.81 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84392
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၅၅
1.91922
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.47 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၉:၃၀:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၅
1.91638
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.41 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၂.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၄၂
0.84552
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-2.92 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၂၁:၅၁:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၀၄
0.84598
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-3.52 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၇:၁၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၃
0.84660
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.34 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၃၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84660
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၀၉
0.84716
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.07 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၄:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84716
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၂၄
0.84774
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-5.84 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၃:၅၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84774
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၇
1.91043
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-11.48 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၂:၂၈:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91043
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၉
0.84846
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.78 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၂၅:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84846
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၅၁
0.84886
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.31 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84886
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
1.91432
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-8.82 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၁:၀၃:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91432
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၀၉
1.91293
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၂၄:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91293
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၂၇
0.85020
0.84346
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.07 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၈:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.84346
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၄၅
1.91190
1.92693
0.00000
0.00000
အမြတ်
-10.47 USD
GBPAUD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၁၉ ၁၀:၁၇:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.91190
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.92693
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000