မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၁၀
1.27579
1.28184
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၁:၅၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27579
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၅၃
1.27065
1.28184
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၂၀:၃၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.27065
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28184
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၃
1.28247
1.28165
0.00000
1.28475
အမြတ်
-0.92 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၇:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28475
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၄၉
1.28573
1.28165
0.00000
1.28969
အမြတ်
-4.18 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၅:၅၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28573
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28969
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၁
1.28734
1.28165
0.00000
1.28969
အမြတ်
-5.79 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၀ ၁၃:၃၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28734
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.28165
အမြတ်ရယူခြင်း
1.28969
ကူးယူခြင်း
2 553.87 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
41.52%
50.05%
0.00
0.00
အမြတ်
191.26 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
191.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2 553.87 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00