ရောင်းချမှု
0.01
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
1.26012
1.25884
0.00000
0.00000
အမြတ်
1.18 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.26012
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၅
1.25494
1.25884
0.00000
0.00000
အမြတ်
-4.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၅၈:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25494
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၃၉
1.25198
1.25884
0.00000
0.00000
အမြတ်
-6.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၀ ၀၉:၃၄:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.25198
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၅၆
1.24679
1.25884
0.00000
1.24230
အမြတ်
-12.15 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၄:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24679
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24230
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၁
1.24390
1.25884
0.00000
1.24096
အမြတ်
-15.04 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၀၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24390
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24096
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၂
1.24218
1.25884
0.00000
1.24095
အမြတ်
-16.76 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၅၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.24218
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.25884
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24095
ကူးယူခြင်း
7.00 USD
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
41.52%
30.41%
0.00
0.00
အမြတ်
-2 552.76 USD
AMS_Turbo
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၀ ၁၂:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
-2 552.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.00 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00