ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၃
0.89590
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
0.81 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၅၀
0.88823
0.88897
0.00000
0.88972
အမြတ်
0.55 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၂၉:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88823
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88897
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88972
ရောင်းချမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၄
1.06276
1.06365
0.00000
1.06226
အမြတ်
-0.95 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၃၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06276
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06365
အမြတ်ရယူခြင်း
1.06226
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၂
0.89021
0.88897
0.00000
0.88972
အမြတ်
-0.92 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89021
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88897
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88972
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၂
0.89117
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
1.25 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၁၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89117
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
1.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၇
0.89850
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-5.77 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၄
0.88922
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-0.19 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၇.၂၀၂၀ ၀၃:၁၆:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88922
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.19 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၅၄
0.88711
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-1.76 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၃၃:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88711
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၁၉
0.88638
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-2.30 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၂၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88638
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၂၄
0.90111
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-12.37 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၃၁:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90111
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၉
0.88568
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-2.82 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၁၄:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88568
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၆
0.88499
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-3.33 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၁၁:၅၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88499
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၄
0.88431
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-3.83 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၉:၀၅:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88431
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၀၄
0.88360
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-4.36 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၈:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88360
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၄၀
0.88290
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-4.87 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၇:၁၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88290
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၉:၅၅
0.88220
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-5.39 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၅:၁၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၇
0.88149
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-5.92 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၂၁:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88149
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၁၈:၅၃
0.88075
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-6.47 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၇.၂၀၂၀ ၀၀:၁၈:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88075
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၁၅
0.88000
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-7.02 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၂၃:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.88000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၃
0.87932
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-7.52 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၉:၂၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87932
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၁
0.87862
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-8.04 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၈:၄၃:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87862
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၇
0.87792
0.88948
0.00000
0.88297
အမြတ်
-8.56 USD
NZDCAD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87792
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.88948
အမြတ်ရယူခြင်း
0.88297
ဝယ်ယူမှု
0.02
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၃၆
0.90371
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-18.95 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၀၅:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90371
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၄
0.90635
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-25.63 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၂၃:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90635
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၃
0.90895
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-32.20 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90895
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-32.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၀
0.91164
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-39.01 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၁၆:၂၃:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91164
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-39.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656
ဝယ်ယူမှု
0.02
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
0.91425
0.89622
0.00000
0.90656
အမြတ်
-45.61 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၆.၂၀၂၀ ၀၁:၀၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91425
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.89622
အမြတ်ရယူခြင်း
0.90656