ရောင်းချမှု
0.01
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၀
0.91598
0.91694
0.00000
0.91089
အမြတ်
-1.24 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၁၆:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91598
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91694
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91089
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၁
0.91332
0.91694
0.00000
0.91089
အမြတ်
-4.68 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၈:၅၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91332
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91694
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91089
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
0.91066
0.91694
0.00000
0.91089
အမြတ်
-8.12 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၁:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91694
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91089
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
0.90843
0.91694
0.00000
0.91089
အမြတ်
-11.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၃၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.90843
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91694
အမြတ်ရယူခြင်း
0.91089
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၅
1.07438
1.07856
0.00000
1.07935
အမြတ်
4.59 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၂၅:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07438
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07856
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07935
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
1.07633
1.07856
0.00000
1.07935
အမြတ်
2.45 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၃၂:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07633
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07856
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07935
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
1.07834
1.07856
0.00000
1.07935
အမြတ်
0.24 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၀၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07834
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07856
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07935
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၈
1.08033
1.07856
0.00000
1.07935
အမြတ်
-1.95 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၂၁:၁၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08033
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07856
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07935
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
1.08232
1.07856
0.00000
1.07935
အမြတ်
-4.14 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၉.၂၀၂၀ ၁၇:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08232
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07856
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07935
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
1.08567
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
7.26 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၉.၂၀၂၀ ၁၄:၄၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08567
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
7.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
1.08365
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
5.04 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၂၀ ၁၇:၁၇:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08365
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
5.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
1.08165
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
2.84 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၅၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08165
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
2.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
1.07966
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
0.66 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၁၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07966
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
1.07761
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-1.60 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၀၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07761
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
1.07554
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-3.87 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၃:၅၂:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07554
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
1.07355
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-6.06 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07355
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
1.07156
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-8.25 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၃၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07156
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
1.06956
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-10.44 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၇:၅၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06956
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
1.06753
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-12.67 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၉:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06753
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
1.06552
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-14.88 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၃၀:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06552
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
1.06352
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-17.08 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၁၄:၁၄:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06352
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
1.06151
1.07906
0.00000
1.07257
အမြတ်
-19.29 USD
EURCHF
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၇.၂၀၂၀ ၀၆:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06151
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07906
အမြတ်ရယူခြင်း
1.07257