ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၅
130.330
130.175
0.000
0.000
အမြတ်
1.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.330
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
1.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၄
150.800
150.780
0.000
147.560
အမြတ်
0.18 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
150.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.18 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.780
အမြတ်ရယူခြင်း
147.560
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၆
150.560
150.780
0.000
145.490
အမြတ်
-1.97 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
150.560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.780
အမြတ်ရယူခြင်း
145.490
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၄၅
128.850
130.175
0.000
124.798
အမြတ်
-11.89 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-11.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
124.798
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၇
1.37190
1.35302
0.00000
1.34300
အမြတ်
18.88 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၄:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37190
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
18.88 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34300
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
1.38000
1.35302
0.00000
1.35000
အမြတ်
26.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၂၁ ၁၆:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38000
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
26.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.35000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၂၂
151.670
150.780
0.000
147.600
အမြတ်
7.99 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
7.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.780
အမြတ်ရယူခြင်း
147.600
မှာရောင်းချ
0.01
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၀
131.200
129.791
0.000
126.400
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၇.၂၀၂၁ ၁၂:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
131.200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
129.791
အမြတ်ရယူခြင်း
126.400
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
144.300
150.780
0.000
134.119
အမြတ်
-58.15 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-58.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.780
အမြတ်ရယူခြင်း
134.119
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
126.480
130.175
0.000
124.780
အမြတ်
-33.16 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-33.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
126.800
130.175
0.000
124.780
အမြတ်
-30.29 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-30.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
127.064
130.175
0.000
124.780
အမြတ်
-27.92 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
1.33020
1.35302
0.00000
1.30510
အမြတ်
-22.82 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30510
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
123.250
130.175
0.000
122.390
အမြတ်
-62.14 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-62.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
122.390
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
1.30510
1.35302
0.00000
0.00000
အမြတ်
-95.84 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-95.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
1.17700
1.16829
0.00000
1.16470
အမြတ်
8.71 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
8.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16829
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16470
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
1.31030
1.35302
0.00000
1.26850
အမြတ်
-85.44 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-85.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26850
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
1.29480
1.35302
0.00000
1.27248
အမြတ်
-58.22 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27248
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
1.16900
1.16829
0.00000
1.13770
အမြတ်
0.71 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16829
အမြတ်ရယူခြင်း
1.13770
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
1.28470
1.35302
0.00000
1.24171
အမြတ်
-68.32 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-68.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.35302
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24171
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.16829
0.00000
1.11400
အမြတ်
-25.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16829
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11400
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
130.175
0.000
116.906
အမြတ်
-85.03 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.175
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.16829
0.00000
1.11320
အမြတ်
-42.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16829
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11320
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.16829
0.00000
1.08800
အမြတ်
-55.08 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-55.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.16829
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800