ရောင်းချမှု
0.01
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
152.510
150.468
0.000
144.300
အမြတ်
18.67 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
152.510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
18.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.468
အမြတ်ရယူခြင်း
144.300
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
129.370
130.325
0.000
0.000
အမြတ်
-8.73 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-8.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
1.39120
1.37549
0.00000
1.33900
အမြတ်
15.71 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39120
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
15.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
144.300
150.468
0.000
134.119
အမြတ်
-56.39 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-56.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.468
အမြတ်ရယူခြင်း
134.119
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
1.37620
1.37549
0.00000
1.33900
အမြတ်
0.71 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37620
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
126.480
130.325
0.000
124.780
အမြတ်
-35.15 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-35.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
126.800
130.325
0.000
124.780
အမြတ်
-32.22 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
1.35950
1.37549
0.00000
1.33900
အမြတ်
-31.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-31.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
127.064
130.325
0.000
124.780
အမြတ်
-29.81 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
1.33020
1.37549
0.00000
1.30510
အမြတ်
-45.29 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30510
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
123.250
130.325
0.000
122.390
အမြတ်
-64.68 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-64.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
122.390
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
1.30510
1.37549
0.00000
0.00000
အမြတ်
-140.78 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-140.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
1.17700
1.19152
0.00000
1.15488
အမြတ်
-14.52 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19152
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15488
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
1.31030
1.37549
0.00000
1.26850
အမြတ်
-130.38 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-130.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26850
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
1.29480
1.37549
0.00000
1.27248
အမြတ်
-80.69 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-80.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27248
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
1.16900
1.19152
0.00000
1.11400
အမြတ်
-22.52 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-22.52 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19152
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11400
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
1.28470
1.37549
0.00000
1.24171
အမြတ်
-90.79 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-90.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37549
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24171
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.19152
0.00000
1.11800
အမြတ်
-48.25 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-48.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19152
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
130.325
0.000
116.906
အမြတ်
-87.99 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-87.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.325
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.19152
0.00000
1.11320
အမြတ်
-65.92 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-65.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19152
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11320
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.19152
0.00000
1.08800
အမြတ်
-78.31 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19152
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800