ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
1.17950
1.18416
0.00000
1.14940
အမြတ်
-4.66 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18416
အမြတ်ရယူခြင်း
1.14940
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
1.08600
1.07923
0.00000
1.03136
အမြတ်
4.57 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၄:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.08600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07923
အမြတ်ရယူခြင်း
1.03136
မှာရောင်းချ
0.01
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၄၂
124.600
123.793
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၉.၂၀၂၀ ၀၀:၅၆:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.793
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာရောင်းချ
0.01
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၄၁
1.30900
1.29154
0.00000
1.25856
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၉.၂၀၂၀ ၁၉:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.29154
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25856
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
125.280
123.837
0.000
0.000
အမြတ်
13.80 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၉:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.280
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
13.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.837
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
0.89800
0.91699
0.00000
0.87763
အမြတ်
-24.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91699
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87763
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
1.18381
1.18416
0.00000
1.14290
အမြတ်
-0.35 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၈.၂၀၂၀ ၁၄:၀၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18381
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18416
အမြတ်ရယူခြင်း
1.14290
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.18416
0.00000
1.11800
အမြတ်
-40.89 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-40.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18416
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11800
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
122.370
123.837
0.000
0.000
အမြတ်
-14.02 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.837
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
1.73740
1.75212
0.00000
0.00000
အမြတ်
-9.95 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.73740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.75212
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
123.837
0.000
116.906
အမြတ်
-29.99 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
123.837
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.18416
0.00000
0.00000
အမြတ်
-58.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-58.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18416
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
1.06770
1.07923
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.80 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၀ ၂၂:၀၃:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.06770
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07923
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.18416
0.00000
1.08800
အမြတ်
-70.95 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-70.95 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18416
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
1.07820
1.07923
0.00000
0.00000
အမြတ်
-0.70 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၀၈:၂၄:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07820
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07923
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
0.87520
0.91699
0.00000
0.84500
အမြတ်
-53.99 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-53.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91699
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84500
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
1.07200
1.07923
0.00000
1.04850
အမြတ်
-4.89 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၄.၂၀၂၀ ၀၄:၁၄:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.07200
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07923
အမြတ်ရယူခြင်း
1.04850
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
1.05500
1.07923
0.00000
1.01394
အမြတ်
-16.39 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.07923
အမြတ်ရယူခြင်း
1.01394