ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၉
130.580
131.988
0.000
126.400
အမြတ်
-12.37 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.580
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-12.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
126.400
ရောင်းချမှု
0.01
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၁၁
1.36600
1.37307
0.00000
0.00000
အမြတ်
-7.07 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၁၀.၂၀၂၁ ၀၉:၀၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၅
1.35761
1.37307
0.00000
0.00000
အမြတ်
-15.46 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၁၀.၂၀၂၁ ၁၄:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35761
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၆:၅၃
110.150
114.205
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
USDJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၁ ၀၁:၃၆:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
110.150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
114.205
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၁
1.35540
1.37307
0.00000
0.00000
အမြတ်
-17.67 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၁၀.၂၀၂၁ ၁၈:၃၂:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35540
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၅
130.330
131.988
0.000
120.700
အမြတ်
-14.57 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၉.၂၀၂၁ ၁၅:၄၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
130.330
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-14.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
120.700
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၄
150.800
156.308
0.000
147.560
အမြတ်
-48.38 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၈:၁၀:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
150.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-48.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.308
အမြတ်ရယူခြင်း
147.560
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၆
150.560
156.308
0.000
145.490
အမြတ်
-50.49 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၅၀:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
150.560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-50.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.308
အမြတ်ရယူခြင်း
145.490
ရောင်းချမှု
0.01
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၄၅
128.850
131.988
0.000
124.798
အမြတ်
-27.57 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၁ ၀၁:၄၄:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
128.850
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
124.798
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၂၂
151.670
156.308
0.000
147.600
အမြတ်
-40.74 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၂၁ ၀၂:၅၆:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
151.670
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-40.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.308
အမြတ်ရယူခြင်း
147.600
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
144.300
156.308
0.000
134.119
အမြတ်
-105.48 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-105.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
156.308
အမြတ်ရယူခြင်း
134.119
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
126.480
131.988
0.000
124.780
အမြတ်
-48.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-48.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
126.800
131.988
0.000
124.780
အမြတ်
-45.58 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-45.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
127.064
131.988
0.000
124.780
အမြတ်
-43.26 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-43.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
1.33020
1.37307
0.00000
1.30510
အမြတ်
-42.87 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-42.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30510
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
123.250
131.988
0.000
122.390
အမြတ်
-76.76 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-76.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
122.390
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
1.30510
1.37307
0.00000
0.00000
အမြတ်
-135.94 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-135.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
1.31030
1.37307
0.00000
1.26850
အမြတ်
-125.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-125.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26850
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
1.29480
1.37307
0.00000
1.27248
အမြတ်
-78.27 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-78.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27248
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
1.28470
1.37307
0.00000
1.24171
အမြတ်
-88.37 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-88.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37307
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24171
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.15959
0.00000
1.11400
အမြတ်
-16.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15959
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11400
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
131.988
0.000
116.906
အမြတ်
-99.16 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-99.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
131.988
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.15959
0.00000
1.11320
အမြတ်
-33.99 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15959
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11320
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.15959
0.00000
1.08800
အမြတ်
-46.38 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.15959
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800