ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
1.30900
1.30439
0.00000
1.25856
အမြတ်
4.61 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၁၅:၃၁:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
4.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30439
အမြတ်ရယူခြင်း
1.25856
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
1.18590
1.18650
0.00000
1.15086
အမြတ်
-0.60 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18590
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15086
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၂
1.18380
1.18650
0.00000
1.15263
အမြတ်
-2.70 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၀.၂၀၂၀ ၀၄:၄၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18380
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.70 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15263
ရောင်းချမှု
0.02
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၄၉
1.29841
1.30439
0.00000
1.26842
အမြတ်
-11.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၂၀ ၁၄:၃၈:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29841
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30439
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26842
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၃
124.150
124.312
0.000
122.370
အမြတ်
-1.55 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၁၀.၂၀၂၀ ၀၉:၁၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
124.150
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-1.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.312
အမြတ်ရယူခြင်း
122.370
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
1.28470
1.30439
0.00000
1.24171
အမြတ်
-19.69 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.30439
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24171
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၈
1.17400
1.18650
0.00000
0.00000
အမြတ်
-12.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၀:၀၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17400
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၂၅
0.91600
0.90914
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၇:၁၇:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.91600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.90914
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
မှာရောင်းချ
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၆
125.480
124.070
0.000
0.000
အမြတ်
0.00 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၀၃:၅၂:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
125.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.070
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
မှာရောင်းချ
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၈
1.19220
1.18581
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၄၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.19220
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18581
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
0.89800
0.91050
0.00000
0.87763
အမြတ်
-16.31 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၉.၂၀၂၀ ၁၅:၄၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.89800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91050
အမြတ်ရယူခြင်း
0.87763
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.18650
0.00000
1.11800
အမြတ်
-43.23 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11800
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
122.370
124.312
0.000
0.000
အမြတ်
-18.54 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၇.၂၀၂၀ ၀၁:၀၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
122.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-18.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.312
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
1.73740
1.77502
0.00000
0.00000
အမြတ်
-25.20 USD
EURNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၂:၄၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.73740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.77502
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
124.312
0.000
116.906
အမြတ်
-34.48 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-34.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
124.312
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.18650
0.00000
0.00000
အမြတ်
-60.90 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-60.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.18650
0.00000
1.08800
အမြတ်
-73.29 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-73.29 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.18650
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
0.87520
0.91050
0.00000
0.84500
အမြတ်
-46.05 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၅.၂၀၂၀ ၀၉:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.87520
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.91050
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84500
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
1.05500
1.06779
0.00000
1.01394
အမြတ်
-8.57 USD
AUDNZD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၀ ၀၉:၂၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.05500
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.06779
အမြတ်ရယူခြင်း
1.01394