ရောင်းချမှု
0.01
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
152.510
150.437
0.000
144.300
အမြတ်
18.96 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၁.၀၃.၂၀၂၁ ၁၆:၂၆:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
152.510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
18.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.437
အမြတ်ရယူခြင်း
144.300
ရောင်းချမှု
0.01
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
129.370
130.068
0.000
0.000
အမြတ်
-6.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၃.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
129.370
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-6.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
0.000
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
1.39120
1.37643
0.00000
1.33900
အမြတ်
14.77 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၃.၂၀၂၁ ၀၈:၅၉:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.39120
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
14.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
144.300
150.437
0.000
134.119
အမြတ်
-56.16 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၁၈:၃၄:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
144.300
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-56.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
150.437
အမြတ်ရယူခြင်း
134.119
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
1.37620
1.37643
0.00000
1.33900
အမြတ်
-0.23 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၂.၂၀၂၁ ၀၄:၁၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.37620
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
126.480
130.068
0.000
124.780
အမြတ်
-32.83 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၁.၂၀၂၁ ၁၅:၅၉:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-32.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
126.800
130.068
0.000
124.780
အမြတ်
-29.90 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၁.၂၀၂၁ ၁၁:၂၈:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
126.800
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-29.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.02
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
1.35950
1.37643
0.00000
1.33900
အမြတ်
-33.86 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၉:၀၂:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.35950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-33.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.33900
ရောင်းချမှု
0.01
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
127.064
130.068
0.000
124.780
အမြတ်
-27.49 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၇.၀၁.၂၀၂၁ ၀၈:၀၂:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
127.064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-27.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
124.780
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
1.33020
1.37643
0.00000
1.30510
အမြတ်
-46.23 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၀ ၀၀:၀၀:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.33020
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.30510
ရောင်းချမှု
0.01
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
123.250
130.068
0.000
122.390
အမြတ်
-62.39 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၁၁.၂၀၂၀ ၁၃:၄၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
123.250
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-62.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
122.390
ရောင်းချမှု
0.02
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
1.30510
1.37643
0.00000
0.00000
အမြတ်
-142.66 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၂:၂၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.30510
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-142.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000
ရောင်းချမှု
0.01
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
1.17700
1.19021
0.00000
1.15488
အမြတ်
-13.21 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၁၁.၂၀၂၀ ၁၁:၂၈:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.17700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19021
အမြတ်ရယူခြင်း
1.15488
ရောင်းချမှု
0.02
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
1.31030
1.37643
0.00000
1.26850
အမြတ်
-132.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၁.၂၀၂၀ ၀၁:၁၇:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.31030
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-132.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.26850
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
1.29480
1.37643
0.00000
1.27248
အမြတ်
-81.63 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၁၁:၃၁:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.29480
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-81.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.27248
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
1.16900
1.19021
0.00000
1.11400
အမြတ်
-21.21 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၁၀.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16900
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-21.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19021
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11400
ရောင်းချမှု
0.01
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
1.28470
1.37643
0.00000
1.24171
အမြတ်
-91.73 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၉.၂၀၂၀ ၁၃:၃၉:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.28470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-91.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37643
အမြတ်ရယူခြင်း
1.24171
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
1.14327
1.19021
0.00000
1.11800
အမြတ်
-46.94 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၀ ၁၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.14327
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19021
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11800
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
120.700
130.068
0.000
116.906
အမြတ်
-85.72 USD
EURJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၆.၂၀၂၀ ၀၅:၂၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
120.700
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-85.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
130.068
အမြတ်ရယူခြင်း
116.906
ရောင်းချမှု
0.01
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
1.12560
1.19021
0.00000
1.11320
အမြတ်
-64.61 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၆.၂၀၂၀ ၁၇:၂၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.12560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-64.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19021
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11320
ရောင်းချမှု
0.01
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
1.11321
1.19021
0.00000
1.08800
အမြတ်
-77.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၆.၂၀၂၀ ၁၁:၂၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11321
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-77.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19021
အမြတ်ရယူခြင်း
1.08800