ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၁၄
1.36313
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-9.36 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၆
1.36292
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-9.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36292
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၅၆
1.36264
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-9.85 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၅:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36264
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.85 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၃၇
1.36244
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-10.05 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၅၀:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36244
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၉
1.36224
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-10.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၆:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36224
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၅၉
1.36202
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-10.47 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၄:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36202
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၄၃
1.36182
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-10.67 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36182
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၀၅
1.36162
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-10.87 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36162
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၀၈
1.36141
1.37239
0.00000
1.36195
အမြတ်
-11.08 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၉.၂၀၂၁ ၀၃:၃၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.36141
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.36195
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၂
1.16825
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-6.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၃၄:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16825
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၆
1.16804
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-6.23 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၂၈:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16804
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၉
1.16780
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-6.47 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16780
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၉
1.16759
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-6.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၉:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16759
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၇
1.16740
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-6.87 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-6.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၉
1.16715
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-7.12 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၈:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16715
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
1.16692
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-7.35 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16692
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၈
1.16671
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-7.56 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16671
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
1.16652
1.17417
0.00000
1.16708
အမြတ်
-7.75 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၆:၀၁:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.16652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17417
အမြတ်ရယူခြင်း
1.16708
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၀၄
0.71264
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-17.54 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71264
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၄၅
0.71242
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-17.76 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၂၅:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71242
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၃၆
0.71212
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-18.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၃:၁၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71212
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
0.71192
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-18.26 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၅၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71192
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၃၃
0.71172
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-18.46 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71172
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၀၃
0.71152
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-18.66 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71152
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၄၁
0.71131
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-18.87 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၃၁:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71131
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၆
0.71111
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-19.07 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71111
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.07 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၀၂
0.71091
0.73008
0.00000
0.71144
အမြတ်
-19.27 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၂:၁၃:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.71091
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73008
အမြတ်ရယူခြင်း
0.71144
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၂၇
0.84677
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-12.25 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၁၁:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84677
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၅၇
0.84657
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-12.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၁
0.84637
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-12.80 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၈:၀၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84637
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.80 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၀
0.84618
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-13.06 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84618
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၂
0.84597
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-13.35 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၃:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84597
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.35 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၄၀
0.84580
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-13.58 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၅၂:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84580
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၉
0.84560
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-13.86 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၄၂:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-13.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
0.84541
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-14.12 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84541
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ရောင်းချမှု
0.01
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၀
0.84521
0.85555
0.00000
0.84564
အမြတ်
-14.39 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၈.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.84521
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-14.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85555
အမြတ်ရယူခြင်း
0.84564
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
0.86324
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-10.77 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86324
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၂
0.86343
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-11.03 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၃၃:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86343
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၄၂
0.86363
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-11.31 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၇:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86363
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၁
0.86383
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-11.58 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86383
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၅
0.86404
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-11.87 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၇
0.86426
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-12.17 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86426
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၅
0.86445
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-12.43 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၈:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86445
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၈
0.86468
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-12.75 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၄၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86468
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၀၁
0.86484
0.85554
0.00000
0.86439
အမြတ်
-12.97 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၇.၂၀၂၁ ၁၄:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86484
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-12.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85554
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86439
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၅
0.77578
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-45.82 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77578
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၃
0.77593
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-45.97 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77593
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.97 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၁
1.41563
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-43.34 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.34 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၈
1.41580
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-43.51 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41580
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၀
1.41600
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-43.71 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၅
0.77612
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-46.16 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77612
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.16 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
1.41625
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-43.96 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-43.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၇
0.77634
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-46.38 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၃၄
1.41652
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-44.23 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၂
0.77654
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-46.58 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77654
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၉
0.77672
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-46.76 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77672
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
1.41674
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-44.45 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၃
0.77690
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-46.94 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77690
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၇
1.41695
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-44.66 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41695
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၃
0.77710
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-47.14 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.14 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၆
1.41720
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-44.91 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
0.77729
0.73006
0.00000
0.77682
အမြတ်
-47.33 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-47.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.73006
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
1.41740
1.37239
0.00000
1.41680
အမြတ်
-45.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.37239
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၉
1.21872
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-44.67 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21872
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၁
1.21887
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-44.82 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21887
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-44.82 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၇
1.21911
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-45.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၂
1.21931
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-45.26 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၄
1.21950
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-45.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၄
1.21983
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-45.78 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21983
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-45.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
1.22005
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-46.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၃
1.22026
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-46.21 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22026
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.21 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
1.22045
1.17415
0.00000
1.21987
အမြတ်
-46.40 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-46.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.17415
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
2.52
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
0.72470
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-4 407.48 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4 407.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.52
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
1.66
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၂
0.72495
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-2 944.84 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2 944.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
1.09
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၅၂
0.72511
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-1 951.10 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72511
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 951.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၇:၀၄
0.72532
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.11 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72532
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၅
0.72551
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.30 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၃၁
0.72574
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.53 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72574
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၆:၃၁
0.72596
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.75 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72596
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.75 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
0.72617
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.96 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၃၁
0.72636
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.15 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72636
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.15 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၉
0.72657
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၇
0.72677
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.56 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72677
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
0.72697
0.70731
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.76 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70731
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519