မှာဝယ်ပါ
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၉
1.34320
1.34440
0.00000
1.34409
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34320
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34409
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၈
1.34365
1.34310
0.00000
1.34400
အမြတ်
-0.65 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၇:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34365
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.65 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34310
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34400
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၆:၀၁
1.34398
1.34310
0.00000
1.34400
အမြတ်
-0.98 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၆:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34398
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.98 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34310
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34400
မှာရောင်းချ
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၃၄
1.34456
1.34310
0.00000
1.34407
အမြတ်
0.00 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34456
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34310
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34407
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၃၂
1.34393
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-0.57 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34393
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၀၄
1.34323
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-1.27 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၃:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34323
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၁:၂၂
1.34296
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-1.54 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၁:၂၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34296
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.54 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၁၆
1.34269
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-1.81 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၅၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34269
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၅၄
1.34248
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-2.02 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34248
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262
ရောင်းချမှု
0.01
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၂:၀၉
1.34225
1.34440
0.00000
1.34262
အမြတ်
-2.25 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၀ ၂၃:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.34225
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.34440
အမြတ်ရယူခြင်း
1.34262