မှာဝယ်ပါ
1.09
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၀၅
0.72225
0.72392
0.00000
0.72245
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၅၉:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72225
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72392
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72245
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၄၅
0.73856
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-15.76 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73856
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
0.73873
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-15.93 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၂:၀၄:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73873
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-15.93 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၂
0.73892
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-16.12 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၄:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73892
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.12 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၁၇
0.73911
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-16.31 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၄၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၅၇
0.73925
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-16.45 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73925
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၃၄
0.73943
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-16.63 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73943
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၈:၂၀
0.73964
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-16.84 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၈:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73964
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၂၈
0.73988
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-17.08 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.73988
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.08 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၀
0.74008
0.72290
0.00000
0.73959
အမြတ်
-17.28 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၂.၂၀၂၁ ၂၁:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74008
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.72290
အမြတ်ရယူခြင်း
0.73959