မှာရောင်းချ
0.07
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၂၈
0.68654
0.68308
0.71154
0.68194
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68654
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.71154
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.07
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68308
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68194
ရောင်းချမှု
0.03
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၂၅
0.68344
0.68310
0.70844
0.67884
အမြတ်
0.72 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၄:၁၅:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68344
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70844
အမြတ်
0.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68310
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67884
မှာရောင်းချ
0.12
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၃၇
0.63917
0.63660
0.66917
0.63427
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66917
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.12
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63660
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63427
ရောင်းချမှု
0.06
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၃၄
0.63617
0.63663
0.66617
0.63127
အမြတ်
-3.36 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၀၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66617
အမြတ်
-3.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63127
မှာဝယ်ပါ
0.02
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၅၀
1.10769
1.11248
1.07769
1.11169
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10769
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07769
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11169
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၉
1.11069
1.11247
1.08069
1.11469
အမြတ်
1.68 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၅:၁၆:၄၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11069
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08069
အမြတ်
1.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11247
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11469
ရောင်းချမှု
0.03
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၉
0.63317
0.63663
0.66317
0.63127
အမြတ်
-10.68 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63317
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66317
အမြတ်
-10.68 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63127
မှာရောင်းချ
0.28
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၄
1.11686
1.11247
1.14686
1.11286
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11686
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.14686
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.28
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11247
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11286
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၄
1.11369
1.11247
1.08369
1.11469
အမြတ်
-1.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၉:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11369
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08369
အမြတ်
-1.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11247
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11469
ရောင်းချမှု
0.15
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၅၈
1.11386
1.11248
1.14386
1.10986
အမြတ်
19.20 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၈:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11386
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.14386
အမြတ်
19.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.15
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10986
ရောင်းချမှု
0.06
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၃၈
1.11086
1.11248
1.14086
1.10986
အမြတ်
-10.32 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၂:၃၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11086
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.14086
အမြတ်
-10.32 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10986
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
0.68034
0.68310
0.70534
0.67884
အမြတ်
-2.86 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68034
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70534
အမြတ်
-2.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68310
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67884
မှာဝယ်ပါ
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၁
0.67687
0.68310
0.65187
0.68147
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67687
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65187
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68310
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68147
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၀
0.67997
0.68308
0.65497
0.68457
အမြတ်
3.01 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၁:၃၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67997
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65497
အမြတ်
3.01 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68308
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68457
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၃၈
0.63017
0.63663
0.66017
0.63127
အမြတ်
-6.56 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၁၀:၃၈:၃၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63017
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.66017
အမြတ်
-6.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63127
ရောင်းချမှု
0.01
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၅
0.67724
0.68310
0.70224
0.67884
အမြတ်
-5.96 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67724
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70224
အမြတ်
-5.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68310
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67884
ရောင်းချမှု
0.02
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၃၇
1.10786
1.11248
1.13786
1.10986
အမြတ်
-9.44 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၉:၂၅:၃၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10786
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13786
အမြတ်
-9.44 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10986
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၁၈
0.62717
0.63663
0.65717
0.63127
အမြတ်
-9.56 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၈:၅၅:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62717
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65717
အမြတ်
-9.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63127
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၀၁
0.62417
0.63663
0.65417
0.63127
အမြတ်
-12.56 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၁၆:၄၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.62417
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65417
အမြတ်
-12.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63663
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63127
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၂၉
1.10486
1.11248
1.13486
1.10986
အမြတ်
-7.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၁၅:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10486
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13486
အမြတ်
-7.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10986
ရောင်းချမှု
0.01
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၈:၀၁
0.67414
0.68310
0.69914
0.67884
အမြတ်
-9.06 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၀.၂၀၁၉ ၀၃:၃၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67414
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69914
အမြတ်
-9.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.68310
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67884
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၂
1.10186
1.11248
1.13186
1.10986
အမြတ်
-10.72 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၀.၂၀၁၉ ၀၉:၅၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10186
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13186
အမြတ်
-10.72 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11248
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10986