မှာရောင်းချ
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၃
0.85919
0.85899
0.00000
0.85899
အမြတ်
0.00 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85919
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85899
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85899
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၁
0.85899
0.85902
0.00000
0.85784
အမြတ်
-0.24 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85899
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85902
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၀
0.85878
0.85902
0.00000
0.85784
အမြတ်
-0.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85878
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85902
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၃
0.85864
0.85902
0.00000
0.85784
အမြတ်
-0.73 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၆:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85864
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-0.73 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85902
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၁၅
0.85843
0.85902
0.00000
0.85784
အမြတ်
-1.02 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85843
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85902
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၃
0.85823
0.85906
0.00000
0.85784
အမြတ်
-1.36 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၁:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85823
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85906
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၄
0.85801
0.85906
0.00000
0.85784
အမြတ်
-1.67 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၀၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85801
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1.67 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85906
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၅
0.85617
0.85906
0.00000
0.85784
အမြတ်
-4.22 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၀၆.၂၀၂၁ ၀၀:၀၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.85617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85906
အမြတ်ရယူခြင်း
0.85784
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၈
1.18746
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-7.55 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18746
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-7.55 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၄
0.74964
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-10.31 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74964
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၄
1.38208
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-9.27 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၄၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38208
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.27 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၅
1.38188
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-9.47 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၈:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38188
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၉
1.38158
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-9.77 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38158
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၈
0.74936
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-10.59 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74936
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.59 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၅
1.18698
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-8.03 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၄:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18698
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၉
1.38143
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-9.92 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38143
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၅
1.18673
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-8.28 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၂၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18673
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၂
0.74917
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-10.78 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၂:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74917
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၂၀
1.38115
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-10.20 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၂၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38115
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၄
0.74908
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-10.87 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၁:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74908
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.87 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၆
1.18653
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-8.48 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၅၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18653
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.48 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၃
1.38086
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-10.49 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38086
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၀
0.74885
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-11.10 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74885
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.10 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၃
1.18627
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-8.74 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၃၀:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18627
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၁၀
1.18607
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-8.94 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18607
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-8.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၀၂
0.74864
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-11.31 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၇:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74864
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၁
1.38064
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-10.71 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38064
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၁
1.18578
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-9.23 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၂၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18578
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၉
0.74844
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-11.51 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၅:၁၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74844
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.51 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၅၃
1.18560
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-9.41 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18560
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.41 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
0.74821
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-11.74 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၃၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74821
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.74 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၄
1.38044
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-10.91 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38044
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-10.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၃
1.38024
1.39125
0.00000
1.38084
အမြတ်
-11.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.38024
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39125
အမြတ်ရယူခြင်း
1.38084
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၃
0.74801
0.75985
0.00000
0.74852
အမြတ်
-11.94 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.74801
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-11.94 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75985
အမြတ်ရယူခြင်း
0.74852
ရောင်းချမှု
0.01
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၁
1.18540
1.19491
0.00000
1.18601
အမြတ်
-9.61 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.18540
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-9.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.18601
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
0.86103
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-3.22 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86103
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၄
0.86121
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-3.47 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၃၄:၂၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86121
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.47 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၁
0.86143
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-3.78 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86143
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.78 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၅
0.86156
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-3.96 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၁၃:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86156
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၉
0.86177
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-4.25 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၆:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86177
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.25 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၃
0.86197
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-4.53 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၂:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86197
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.53 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၆
0.86223
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-4.89 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၅:၀၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86223
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4.89 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၀၁
0.86251
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-5.28 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၅၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86251
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.28 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၀၃
0.86272
0.85886
0.00000
0.86217
အမြတ်
-5.57 USD
EURGBP
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၆.၂၀၂၁ ၁၄:၄၈:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.86272
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-5.57 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.85886
အမြတ်ရယူခြင်း
0.86217
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၅
0.77578
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.05 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၃၆:၄၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77578
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.05 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၃
0.77593
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.20 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၅၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77593
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.20 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၁
1.41563
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-24.49 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41563
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.49 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၈
1.41580
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-24.66 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၅၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41580
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.66 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၀
1.41600
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-24.86 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41600
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၅
0.77612
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.39 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၂၇:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77612
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.39 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
1.41625
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-25.11 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၁၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41625
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.11 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၇
0.77634
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.61 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၉:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77634
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.61 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၃၄
1.41652
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-25.38 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၈:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41652
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၂
0.77654
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.81 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၁:၀၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77654
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၉
0.77672
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-16.99 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77672
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-16.99 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
1.41674
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-25.60 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၇:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41674
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.60 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၃
0.77690
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-17.17 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77690
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.17 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၇
1.41695
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-25.81 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41695
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၃
0.77710
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-17.37 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77710
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.37 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၆
1.41720
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-26.06 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41720
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
0.77729
0.75983
0.00000
0.77682
အမြတ်
-17.56 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.77729
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.56 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.75983
အမြတ်ရယူခြင်း
0.77682
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
1.41740
1.39124
0.00000
1.41680
အမြတ်
-26.26 USD
GBPUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၁.၀၆.၂၀၂၁ ၁၀:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.41740
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-26.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.39124
အမြတ်ရယူခြင်း
1.41680
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၉
1.21872
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-23.91 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၅၀:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21872
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-23.91 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၁
1.21887
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-24.06 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21887
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.06 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၇
1.21911
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-24.30 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၄၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21911
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.30 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၂
1.21931
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-24.50 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21931
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.50 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၄
1.21950
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-24.69 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21950
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-24.69 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၄
1.21983
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-25.02 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၃၁:၁၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.21983
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
1.22005
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-25.24 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၂:၀၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22005
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.24 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၃
1.22026
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-25.45 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၂၁:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22026
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.45 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
1.22045
1.19491
0.00000
1.21987
အမြတ်
-25.64 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၆.၂၀၂၁ ၁၇:၁၇:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.22045
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-25.64 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.19491
အမြတ်ရယူခြင်း
1.21987
ဝယ်ယူမှု
2.52
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
0.72470
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-4 273.92 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၉:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72470
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4 273.92 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2.52
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
1.66
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၂
0.72495
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-2 856.86 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၈:၄၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72495
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-2 856.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.66
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
1.09
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၅၂
0.72511
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-1 893.33 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၅၁:၅၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72511
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 893.33 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.09
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၇:၀၄
0.72532
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-17.58 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၂၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72532
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.58 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၅
0.72551
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-17.77 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၈:၃၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72551
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-17.77 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၃၁
0.72574
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၁၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72574
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၆:၃၁
0.72596
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.22 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၇:၀၆:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72596
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.22 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
0.72617
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.43 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.43 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၃၁
0.72636
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.62 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၆:၂၂:၃၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72636
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.62 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၉
0.72657
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-18.83 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၅၇:၅၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72657
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-18.83 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၇
0.72677
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.03 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၄၆:၄၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72677
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519
ဝယ်ယူမှု
0.01
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
0.72697
0.70784
0.00000
0.72519
အမြတ်
-19.23 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၀၆.၂၀၂၁ ၀၅:၂၅:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.72697
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-19.23 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.70784
အမြတ်ရယူခြင်း
0.72519