မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၀၁
1.10870
1.11483
1.07870
1.11360
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10870
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.07870
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11483
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11360
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၀၀
1.11210
1.11383
1.08210
1.11700
အမြတ်
1.63 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၂၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11210
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.08210
အမြတ်
1.63 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11383
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11700
မှာရောင်းချ
0.03
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၄
1.11637
1.11383
1.14637
1.11147
အမြတ်
0.00 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11637
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.14637
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11383
အမြတ်ရယူခြင်း
1.11147
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၃
1.11297
1.11483
1.14297
1.10807
အမြတ်
-1.96 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၈:၁၄:၃၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.11297
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.14297
အမြတ်
-1.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11483
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10807
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၁
1.10957
1.11483
1.13957
1.10807
အမြတ်
-5.36 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၁၇:၄၇:၄၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10957
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13957
အမြတ်
-5.36 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11483
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10807
ရောင်းချမှု
0.01
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၀၁
1.10617
1.11483
1.13617
1.10807
အမြတ်
-8.76 USD
EURUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၈.၂၀၁၉ ၀၇:၂၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
1.10617
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
1.13617
အမြတ်
-8.76 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
1.11483
အမြတ်ရယူခြင်း
1.10807
မှာဝယ်ပါ
0.05
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၅၇
0.63504
0.64076
0.60504
0.64024
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63504
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60504
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64024
ဝယ်ယူမှု
0.03
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၅၅
0.63804
0.63976
0.60804
0.64304
အမြတ်
4.86 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၆:၅၇:၅၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.63804
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.60804
အမြတ်
4.86 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64304
မှာရောင်းချ
0.02
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၂
0.64313
0.63976
0.67313
0.63813
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၂
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64313
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.67313
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63813
ရောင်းချမှု
0.02
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၁
0.64013
0.64076
0.67013
0.63513
အမြတ်
-1.46 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၈:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64013
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.67013
အမြတ်
-1.46 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.64076
အမြတ်ရယူခြင်း
0.63513
ဝယ်ယူမှု
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၅၀
0.67565
0.67504
0.65065
0.68025
အမြတ်
-0.71 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67565
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65065
အမြတ်
-0.71 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67504
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68025
မှာဝယ်ပါ
0.01
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၅၀
0.67255
0.67604
0.64755
0.67715
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၈.၂၀၁၉ ၀၂:၅၅:၅၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာဝယ်ပါ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67255
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.64755
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67715
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၄၆
0.64104
0.63976
0.61104
0.64304
အမြတ်
-1.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၈.၂၀၁၉ ၁၆:၂၂:၄၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64104
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.61104
အမြတ်
-1.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64304
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၀:၀၁
0.67875
0.67504
0.65375
0.68025
အမြတ်
-3.81 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၉:၄၀:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67875
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.65375
အမြတ်
-3.81 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67504
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68025
မှာရောင်းချ
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၁၅
0.68055
0.67504
0.70555
0.67595
အမြတ်
0.00 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68055
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70555
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67504
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67595
ရောင်းချမှု
0.01
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၉
0.67745
0.67604
0.70245
0.67285
အမြတ်
1.31 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၈.၂၀၁၉ ၀၄:၃၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67745
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.70245
အမြတ်
1.31 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67285
ရောင်းချမှု
0.01
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၁
0.67435
0.67604
0.69935
0.67285
အမြတ်
-1.79 USD
AUDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၀၈.၂၀၁၉ ၁၅:၁၂:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67435
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.69935
အမြတ်
-1.79 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.67604
အမြတ်ရယူခြင်း
0.67285
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၂၅:၄၀
0.64404
0.63976
0.61404
0.64304
အမြတ်
-4.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၃:၂၅:၄၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64404
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.61404
အမြတ်
-4.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64304
ဝယ်ယူမှု
0.01
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၀၃
0.64704
0.63976
0.61704
0.64304
အမြတ်
-7.38 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၈.၂၀၁၉ ၀၀:၀၄:၀၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64704
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.61704
အမြတ်
-7.38 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63976
အမြတ်ရယူခြင်း
0.64304