ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
0.64247
0.63231
0.00000
0.65470
အမြတ်
-1 091.90 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၁၃:၀၂:၂၆
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64247
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 091.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65470
ဝယ်ယူမှု
1
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
0.64367
0.63231
0.00000
0.65470
အမြတ်
-1 211.90 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၈.၂၀၁၉ ၀၅:၄၈:၁၈
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.64367
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-1 211.90 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.65470
ဝယ်ယူမှု
1
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
0.66362
0.63231
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 203.96 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၇.၂၀၁၉ ၁၅:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 203.96 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
0.66996
0.63231
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 837.40 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၇.၂၀၁၉ ၀၂:၀၄:၂၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.66996
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 837.40 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
0.67066
0.63231
0.00000
0.68362
အမြတ်
-3 907.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၇:၂၀:၃၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67066
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-3 907.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
ဝယ်ယူမှု
1
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
0.67196
0.63231
0.00000
0.68362
အမြတ်
-4 037.26 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၇.၂၀၁၉ ၁၂:၅၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.67196
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
-4 037.26 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.68362
မှာရောင်းချ
1
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
0.68362
0.63231
0.00000
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
NZDUSD
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၁၉ ၁၁:၁၄:၄၄
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
မှာရောင်းချ
အဖွင့်စျေးနှုန်း
0.68362
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00000
အမြတ်
0.00 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
လက်ရှိစျေးနှုန်း
0.63231
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00000